Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 15.12.2020

Beslut om ansökan om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen och ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen samt beslut om inledande av verksamheten före tillståndsbeslutet, Kullo, Borgå stads kommunteknik och Borgå vatten, 638-440-2-60-m501

Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja Borgå stads kommunteknik och Borgå vatten marktäktstillstånd och miljötillstånd i Kullo by. Tillståndsbeslutet omfattar ett beslut om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen (555/1981) och miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). I tillståndsbeslutet ingår ett beslut enligt 21 § i marktäktslagen och 199 § i miljöskyddslagen om att få inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Begäran om utredning

Enligt föredragandes ändrade beslutsförslag beslutade byggnads- och miljönämnden att det görs en anmälan om förundersökning till polisen om att byggandet på fastigheten X har fortsatt. Byggandet har fortsatts och lovansökan har inte kompletterats så att lovet kan behandlas. Med beaktande av allmänt intresse och ett likvärdigt bemötande av markägarna kan gärningen och försummelsen inte anses vara ringa.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.