Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 6.4.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi rakenneuudistuksen loppuraportin tiedoksi. Hanketta esiteltiin lähemmin kokouksessa. Itä-Uudenmaan alueen kuntien yhteiseen ra­ken­ne­uu­dis­tus­hank­kee­seen osallistui alusta lähtien alueen kaikki kunnat (Porvoo. Sipoo, Lo­vii­sa, Askola, Lapinjärvi, Pukkila ja Myrskylä). Hankeen kesto oli 1.7.2020-31.12.2021. Hankkeen päätavoitteena oli, että toteutetun ke­hi­tys­työn jälkeen Itä-Uusimaa toimii yhtenäisenä alueellisena ko­ko­nai­suu­te­na, joka pystyy huomioimaan alueen eri osien eri­tyis­piir­teet, järjestämään sen asukkaiden tarvitsemat yhdenvertaiset, hel­pos­ti saavutettavissa olevat palvelut ja tukemaan kehityksen eri vai­heis­sa olevia kuntiaan sosiaali- ja terveyspalvelujen edelleen ke­hit­ty­mi­ses­sä. Itä-Uusimaa halusi löytää sekä rakenteelliset että pal­ve­lu­jen järjestämisen ratkaisut, jotka jäävät käyttöön lopullisesta so­te-rat­kai­sus­ta riippumatta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiedokseen toimialan taloustilanteen helmikuulta 2022 .

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoitiin vuoden 2021 toteutuneet val­von­ta­käyn­nit sosiaali- ja terveystoimessa ja  lautakunta sai yhteenvedon niiden yhteydessä ilmenneistä asioista.

Lautakunta valitsi myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluiden palveluntuottajat 31.5.2023 asti. Kaikki 59 tarjousta hyväksyttiin. Hankinnan hankintalain mukaisesti laskettu ennakoitu arvo kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 17,4 miljoonaa euroa, josta Porvoon osuus on noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi lautakunta päätti, että alueellinen kuljetuspalvelujen asiakasraati käynnistetään kevään aikana.

Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin.