Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 16.5.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 16.5.2024 kaupungintalolla.

Google for Education -pilotti suomenkielisessä perusopetuksessa lukuvuonna 20242024

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi, että syksystä 2024 alkaen Hamarin koulu ja Jokilaakson koulu osallistuvat Porvoon kaupungin Google for Education -pilottiin. Suomenkielisessä perusopetuksessa on selvitetty nykyisten ICT-ratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta osana talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman edellyttämiä toimenpiteitä. Osana selvitystä tutkittiin Google for Education -palveluiden mahdollisuuksia Porvoon kaupungin perusopetuksessa. Palvelut on suunniteltu opetuskäyttöön, ja niiden pilvipohjainen toiminta voisi yksinkertaistaa nykyisiä toimintoja tuottaen samalla taloudellista säästöä.

Perusopetuksen pilottikokeilun tavoitteena on testata Googlen opetusympäristöä niin pedagogisesta, teknisestä kuin organisatorisestakin näkökulmasta. Pilotin aikana seurataan tiiviisti opettajien kokemuksia sekä arvioidaan palveluiden laatua ja kustannuksia Google-ympäristössä. Kokemuksia, teknistä toteutusta ja organisatorista rakennetta verrataan nykyisiin Windows-pohjaisiin ratkaisuihin.

Syyslukukauden 2024 jälkeen pilotista tehdään väliarviointi, jonka perusteella suunnitellaan tarvittavat lisäkokeilut kevään 2025 aikana. Lisäksi väliarvioinnin perusteella suunnitellaan mahdollista palveluiden jatkamista ja laajentamista syksyksi 2025 Porvoon kaupungin perusopetuksessa.

Monikulttuurinen opetus Porvoossa katsaus nykytilaan ja sen kehittämistyöhön

Porvoon kaupungin perusopetuksessa on yli 20 eri äidinkieltä puhuvia oppilaita ja lähes 200 muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä omana äidinkielenä opiskelevaa oppilasta. Monikulttuuristen oppilaiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Monikulttuurisuus sekä rikastuttaa porvoolaisia kouluja että tuo mukanaan erilaisia haasteita. Haasteet liittyvät esimerkiksi opetusryhmien muodostamiseen ja opinpolun siirtymävaiheisiin. Monikulttuuristen oppilaiden määrän kasvu on myös aiheuttanut tarpeen kehittää kielitietoisen opetuksen menetelmiä.

Porvoon kaupungissa kartoitettiin monikulttuurisen opetuksen kokonaisuutta lukuvuonna 2022–2023. Monikulttuurisen opetuksen katsaukseen kirjattiin erilaisia opetuksen kehittämiseen liittyviä ehdotuksia, joista osa on jo toteutettu ja osan toteuttamista edistetään edelleen.

Perusopetuksen kotikielen eli oman äidinkielen opetuksen opetustunnit lukuvuonna 20242025

Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi 46 opetustunnin varauksen oman äidinkielen opetukseen lukuvuonna 2024–2025. Oman äidinkielen opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Kunta voi hakea Opetushallitukselta korvausta toteutuneista tunneista.

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Lisäksi oman äidinkielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Muut asiat

Muut asiat käsiteltiin esityslistan mukaisesti.