Siirry sisältöön

Tiedote voimajohtohankkeen jatkumisesta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy tiedottaa 14.9.2020

Kymenlaakson Sähköverkko Oy tiedottaa 14.9.2020

Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n voimajohtohankkeessa Porvoo – Askola 110 kV ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on päätökseen perustuen päättänyt nyt jatkaa vuosi sitten käynnistettyä
voimajohdon maastoon merkintää välillä Porvoon muuntoasema – Askolan sähköasema. Hankkeesta on informoitu maanomistajia edellisen kerran syksyllä 2019.

Suunniteltava uusi noin 18,9 km pituinen voimajohto alkaa Porvoon sähköasemalta 2×110 kV maakaapelina, joista toinen on Porvoon Sähköverkko Oy:n kaapeli. Maakaapeliosuuden pituus on n. 3,4 km. Myös kahden 400 kV johdon alitus Krouvinmäessä toteutetaan maakaapelina. Ilmajohto-osuudella käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu pylväsrakenne muutamia erikoiskohteita sekä pelloille sijoittuvia pylväitä lukuun ottamatta.

Maakaapelia varten lunastettava maa-alue on leveydeltään 7 metriä, minkä lisäksi rakentamisen aikainen tarve on leveydeltään noin 20 m. Ilmajohto-osuudella lunastettavan
johtoaukean leveys vaihtelee 16 metristä 26 metriin pylvästyypistä riippuen. Johtoaukean molemmin puolin lunastetaan 10 m leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston korkeus on rajoitettu.

Voimajohdon yleissuunnittelusta vastaava TLT-Building Oy on viime syksynä merkinnyt maastoon suunniteltujen pylväiden paikat. Voimajohdon suunnitelmaa on päivitetty
ja päivityksen mukaiset pylväspaikat merkitään maastoon lähiviikkojen aikana. Tarpeettomaksi jäävät aikaisemmat merkinnät poistetaan maastosta. Pylväspaikkojen
merkintä tehdään puupaaluin ja johdon keskilinjaa voidaan tarvittavilta osin merkitä puisin merkkikepein. Voimajohdon pylväspaikoilta tutkitaan rakennettavuuden selvittämiseksi maaperän ominaisuudet kairaamalla. Kairaukset tehdään tela-alustaisella kalustolla tulevan syksyn / talven aikana. Lisäksi maastossa tehdään maapohjan sekä puuston inventointi, tämä työvaihe toteutunee syksyn aikana.

Maanmittauslaitos on 9. elokuuta 2019 päätöksellään nro. MML 5681/03 04/2019 myöntänyt luvan näiden tutkimusten suorittamiseen. Maastotöiden yhteydessä saatetaan suunnitellulta tutkimuslinjalta/pylväspaikoilta joutua kaatamaan puita. Nämä sekä muut maastotutkimuksen aikana mahdollisesti syntyneet vahingot korvataan maanomistajalle heti maastotöiden päätyttyä.

Lisätietoja on saatavissa KSOY:n nettisivuilta www.ksoy.fi/sahkonsiirto/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke Tiedotekirjeet voimajohtohankkeen jatkumisesta on postitettu maanomistajille 11.6.2020.