Hoppa till innehåll

Meddelande om att kraftledningsprojekt fortsätter

Kymmenedalens Elnät Ab informerar 14.9.2020

Kymmenedalens Elnät Ab informerar 14.9.2020

Enligt beslut av Nylands NTM-central tillämpas ett bedömningsförfarande enligt lagen om miljökonsekvensbedömning (252/2017) inte på Kymmenedalens Elnät Ab:s kraftledningsprojekt Borgå–Askola 110 kV. Med stöd av beslutet har Kymmenedalens Elnät Ab beslutat att nu fortsätta märka ut kraftledningen i terrängen, vilket påbörjades för ett år sedan, på avsnittet Borgå transformatorstation – Askola elstation. Markägarna informerades om projektet förra gången hösten 2019.

Den planerade nya cirka 18,9 km långa kraftledningen startar från Borgå elstation med en 2×110 kV jordkabel, av vilka den ena är Borgå Elnät Ab:s kabel. Andelen jordkabel utgör ca 3,4 km. Där ledningen ska dras under två 400 kV ledningar i Krouvinmäki görs det också med hjälp av jordkabel. Som stolptyp på avsnittet med luftledning används huvudsakligen en stagad stolpkonstruktion med undantag av några speciella ställen samt de stolpar som placeras på åkrar.

Markområdet som ska lösas in för jordkabeln är 7 meter brett. Under byggtiden är behovet dock cirka 20 m brett. Bredden på ledningsgatan som ska lösas in på avsnittet med luftledning varierar mellan 16 och 26 meter beroende på stolptyp. På båda sidorna om ledningsgatan inlöses 10 m breda kantzoner där trädens höjd är begränsad.

TLT-Building Oy, som svarar för den allmänna planeringen av kraftledningen, märkte i fjol höstas ut de planerade stolpplatserna i terrängen. Planen för kraftledningen har uppdaterats och stolpplatserna enligt uppdateringen märks ut i terrängen inom de närmaste veckorna. De tidigare utmärkningarna som blir onödiga tas bort från terrängen. Stolpplatserna märks ut med träpålar och ledningens mittlinje kan vid behov delvis märkas ut med märkkäppar av trä. Vid kraftledningens stolpplatser undersöks markens beskaffenhet genom borrning för att utreda byggbarheten. Borrningarna görs med bandgående utrustning under kommande höst/vinter. I terrängen inventeras dessutom marken och träden. Det här arbetet görs troligen under hösten.

Lantmäteriverket har genom sitt beslut nr MML 5681/03 04/2019 den 9 augusti 2019 beviljat tillstånd för de här undersökningarna. I samband med terrängarbetena kan det bli nödvändigt att fälla träd på den planerade undersökningslinjen / stolpplatserna. Markägaren får ersättning för dessa samt eventuella andra skador som uppkommer vid terrängundersökningen så snart terrängarbetena är slutförda.

Mer information finns att fås på KSOY:s webbsida www.ksoy.fi/sahkonsiirto/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke Brev med meddelande om att kraftledningsprojektet fortsätter postades till markägarna 11.6.2020.