Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 26.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi Haikon Kartanon kylpylän valvontatutkimusohjelman sekä päätti olla antamatta lausuntoa Sipoon Humus Oy:n valituksesta maa-aines ja ympäristölupapäätöksestä.

Porvoon veden pohjavedenottamoiden yhteistarkkailuohjelmaehdotuksesta, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisista kalastuksen säätelyehdotuksista, As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 109/14.12.2021 ja Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavaehdotuksesta Sipoon kunnalle annettavat lausunnot päätettiin ehdotuksen mukaan.

Rudus Oy:n Kråkön soranottoalueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta yksittäistapauksesta teki Christoffer Hällfors vastaehdotuksen, jota kannatti enemmistö. Hyväksytty päätös: ”Ympäristöterveysjaosto katsoo, että YVA-menettelylle ei ole lakisääteistä tarvetta, mutta muistuttaa, että lupahakemusta tarkistetaan myös ympäristöterveyden kannalta. Toiminnasta saattaa aiheutua terveydellistä haittaa alueen lähiasutukselle mm. melun , pölyämisen ja talousveden laadun ja riittävyyden osalta. Lisäksi haittaa voi aiheutua virkistyskäyttäjille hiekkakuopassa olevien lampien veden laadun muutoksista johtuen. Lisääntyvästä liikenteestä ja alueen toiminnan aikaisesta virkistyskäytöstä ei saa aiheutua turvallisuusriskiä. Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.”