Siirry sisältöön

Kestävästi töihin

Hankkeessa luodaan hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille ja vähennetään työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.

Hankkeen esittely

Kestävästi töihin -hankkeessa parannetaan työpaikkojen kestävien kulkumuotojen käytön mahdollisuuksia ja edistetään joustavampien työskentelykäytäntöjen käyttöönottoa.

Mukana oleville organisaatioille laaditaan liikkumissuunnitelmat, joissa esitetyillä toimenpiteillä parannetaan kestävien kulkutapojen hyödyntämismahdollisuuksia sekä työ- että työasiamatkoilla. Hankkeen aikana kasvatetaan myös sekä työntekijöiden että työnantajien tietoisuutta ja ymmärrystä omasta liikkumisestaan, erilaisista kestävien kulkumuotojen edistämiskeinoista sekä eri liikennemuotojen ilmasto- ja terveysvaikutuksista.

Kestävästi töihin -hanketta koordinoi Porvoon kaupunki yhdessä konsulttiyritys Sitowise Oy:n kanssa. Porvoon kaupunki myös osallistuu organisaationa hanketyöhön.

Hankkeen työvaiheet

Työvaihe 1: Toimintasuunnitelma

Osavaiheessa kootaan hankkeeseen osallistuvien yritysten ryhmä sekä suunnitellaan ja laaditaan seuraavan osavaiheen liikkumiskysely.

Toteutusaika: 5-6/2020

Työvaihe 2: Liikkumisen nykytila

Osavaiheessa toteutetaan mukana oleville yrityksille liikkumiskysely, jonka avulla selvitetään muun muassa keskeiset liikkumisen tunnusluvut kuten työ- ja työasiamatkojen nykyinen kulkutapajakauma. Henkilöstön suosituimpien yhteysvälien liikkumisen palvelutaso eri kulkumuodoilla analysoidaan.

Toteutusaika: 5-8/2020

Työvaihe 3: Edistämistoimenpiteet

Osavaiheessa kerätään yhteen yleisiä kestävän liikkumisen edistämiseen tai liikkumistarpeen vähentämiseen tähtääviä käytäntöjä ja toimenpiteitä toimenpidevalikoimaksi. Lisäksi huomioidaan työntekijäkyselyiden perusteella esille nousseet toimenpidetarpeet ja pyritään ideoimaan uusia, erityisesti paikalliseen ympäristöön sopivia edistämiskeinoja.

Toteutusaika: 8-9/2020

Työvaihe 4: Liikkumissuunnitelmat

Osavaiheessa valitut toimenpiteet priorisoidaan toteutusmahdollisuuksien ja organisaatioiden tarpeiden mukaisesti organisaatioiden omiksi liikkumissuunnitelmiksi. Toimenpiteille määritetään vastuutahot ja alustava aikataulu.

Toteutusaika: 11/2020-1/2021

Työvaihe 5: Liikkumiskokeilut

Osavaiheessa käynnistetään liikkumiskokeilut. Liikkumiskokeiluiden lisäksi hankkeen osallistujatahoja kannustetaan toteuttamaan liikkumisohjelmissa esitettyjä pikatoimenpiteitä kestävän liikkumisen todellisen edistämisen käynnistämiseksi.

Toteutusaika: 8-9/2020 ja 2-3/2021

Työvaihe 6: Vaikuttavuus

Osavaiheessa arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta muun muassa laatimalla hankkeen aikana toteutetuista toimenpiteistä vaikuttavuusanalyysi. Liikkumiskyselyiden perusteella muodostetaan arvio myös hankkeen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. 

Toteutusaika: 9-10/2021

Liikkumiskyselyn tulokset

Kyselyn avulla selvitettiin mukana olevien organisaatioiden keskeiset liikkumisen tunnusluvut sekä työntekijöiden havainnot ja toiveet kestävän liikkumisen mahdollisuuksia parantavista toimenpiteistä.

  • Ennen koronapandemiaa noin puolet työ- ja työasiamatkoista tehtiin henkilöautolla niin, että kuljettajan lisäksi autossa ei ole muita matkustajia. Tämä osuus on korona-ajan myötä pienentynyt noin kymmenen prosenttia.
  • Etätyön osuus ennen koronaa oli ainoastaan viisi prosenttia ja nyt se on lähes viisinkertainen.
  • Autoilun jälkeen suurimman osuuden kulkutapajakaumasta muodostavat pyöräily ja kävely. Korona-aikana pyöräilyn ja kävelyn osuus työ- ja työasiamatkoilla on kuitenkin pienentynyt hieman. Sama pätee kimppakyyteihin ja julkisen liikenteen käyttöön.

Kyselyn mukaan kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuvia päästöjä olisi mahdollista pienentää noin kolmanneksella siirtymällä kestäviin liikkumismuotoihin. Tämä tarkoittaa samalla myös lisääntynyttä hyvinvointia.