Siirry sisältöön

Etelä-Kevätkumpuun suunnitteilla uusia omakotitaloja – tilaa jopa 30 uudelle perhekodille

Porvoon kaupunkisuunnittelu on työstänyt Etelä-Kevätkumpuun uutta asemakaavaa. Etelä-Kevätkumpu I:n asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaupunkikehityslautakunnan päätösehdotus toukokuun 7. päivän kokouksessa on asettaa asemakaavaehdotus nähtäville.

Etelä-Kevätkummun kaava-alue sijaitsee nykyisen Kevätkummun asuinalueen eteläpuolella ja se rajautuu lännessä Aurinkolaaksontiehen ja idässä Kevätlaaksonkallion uuteen asuinalueeseen. Asemakaavassa osoitetaan suunnittelualueelle 30 uutta tonttia ja näiden tonttien rakennusoikeus tulee vaihtelemaan 100–220 kerrosneliömetrin välillä. Kaava-alueelle rakentamisen toteuduttua muuttavat uudet asukkaat tukevat Kevätkummun nykyisiä julkisia ja kaupallisia palveluita.

Koko Kevätlaakson osalta kaavasuunnittelu on alkanut jo vuoden 2012 syksyllä, kun alueen tulevasta kaavoituksesta järjestettiin tiedotustilaisuus Kevätkummun koululla ja tilaisuuden jälkeen asukkaille järjestettiin aluetta koskeva avoin verkkokysely. Suunnittelutyön ensimmäisen vaiheen lopuksi koko Kevätlaakson käsittävä asemakaavaluonnos oli nähtävillä touko-kesäkuussa 2013.

Vuonna 2018 Porvoon kaupunkisuunnittelu laati Etelä-Kevätkumpuun kohdistuvan erillisen asemakaavan, joka nimettiin Etelä-Kevätkumpu I:ksi. Tämän alueen kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2018 ja siitä jätettiin alustavia lausuntoja kuusi kappaletta sekä mielipiteitä seitsemän kappaletta. Mielipiteet koskivat pääasiassa liikenneyhteyksiä uusille asuinalueille sekä tarvetta lisätä viheralueita olemassa olevan asutuksen ja suunniteltujen tonttien väliin. Nämä huomiot ovat vaikuttaneet nyt valmistelussa olleeseen asemakaavaratkaisuun, sillä liikenne on osoitettu kulkemaan kaava-alueen itäosaan Kevätlaaksontien kautta ja samalla viheralueita on kaavaehdotuksessa sekä lisätty että laajennettu.

Etelä-Kevätkumpu I:n asemakaava on osa Skaftskärr-hanketta, jonka tavoitteena on energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Suunnittelussa pyritään luomaan omaleimainen, viihtyisä sekä moderni asuinalue, jossa liikkuminen on mahdollista myös joukkoliikenteellä sekä laadukkailla kevyen liikenteen väylillä. Samoin kaava-alueella on kiinnitetty erityistä huomiota uusiutuvan energian sekä hulevesiratkaisujen rakentamiselle asettamiin vaatimuksiin.