Hoppa till innehåll

Nya egnahemshus planeras för Södra Vårberga – plats för även 30 nya familjehem

Borgå stadsplanering har arbetat med en ny detaljplan för Södra Vårberga. Detaljplanen för Södra Vårberga I har framskridit till förslagsfasen och stadsutvecklingsnämndens beslutsförslag i mötet den 7 maj är att framlägga detaljplaneförslaget.

Södra Vårbergas planområde är beläget söder om Vårbergas bostadsområde och det gränsar i väst till Soldalsvägen och i öst till Vårdalsbergets nya bostadsområde. I detaljplanen avisas planeringsområdet 30 nya tomt och tomternas byggrätt kommer att variera mellan 100–220 kvadratmeter våningsyta. De nya invånarna som flyttar till planområdet efter byggandet stöder Vårbergas befintliga offentliga och kommersiella tjänster.

Planläggningen av hela Vårdalen har börjat redan hösten 2012, då man höll ett informationsmöte om den framtida planläggningen vid Kevätkummun koulu. En öppen webbenkät om området gjordes efter mötet för invånarna. Planeringsarbetets första fas slutade med framläggningen av ett detaljplaneutkast för hela Vårdalen i maj-juni 2013.

Borgå stadsplanering utarbetade år 2018 en separat detaljplan för södra Vårberga, som fick heta Södra Vårberga I. Områdets detaljplaneutkast framlades sommaren 2018 och sex preliminära utlåtanden samt sju åsikter lämnades om det. Åsikterna gällde huvudsakligen trafikförbindelser till nya bostadsområden och ett behov att öka grönområden mellan befintlig bosättning och planerade tomter. Dessa observationer har påverkat detaljplanelösningen som bereds nu. Trafik har anvisats gå via Vårdalsvägen på planområdets östra del och samtidigt har man både ökat antalet grönområden och gjort dem större.

Detaljplanen Södra Vårberga I är en del av projektet Skaftskärr, som har som målsättning att främja energieffektivt byggande. I planeringen strävar man efter att skapa ett särpräglat, trivsamt samt modernt bostadsområde där man också kan röra sig med kollektivtrafik samt högklassiga gång- och cykelvägar. Likaså har man fäst extra uppmärksamhet vid kraven som förnybar energi och byggande av dagvattenlösningar ställer.