Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi omien palvelualueidensa osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027.

Asian käsittely

Käsiteltäessä kaupunkikehityksen lautakunnan talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelmaa vuosille 2024–2027 Riitta Ahola teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitämme toimintatuottojen kaupunki-infran toimenpiteisiin: -Rivi 6, Keskusta-alueen pysäköintitaksan korotus, poistamista -Rivi 4 pysäköintivirhemaksun nostoa 65:een euroon.”

Ehdotusta kannatti Pehr Sveholm.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Riitta Aholan tekemä muutosehdotus EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti kuusi (6); Seppo Ijäs, Pekka Malin, Gia Mellin-Kranck, Hanna Virtanen, Mika Varpio ja Kristel Pynnönen-Andersson.

Riitta Aholan muutosehdotuksen puolesta äänesti neljä (4); Pehr Sveholm, Ilpo Bergström, Riitta Ahola ja Mika Laurila.

Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin kuusi (6) – neljä (4). Saman pykälän käsittelyä jatkettiin.

Pehr Sveholm teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitän, että yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vähennetään 30.000 euroa vuosittain lähtötasosta (350.000 euroa), eikä niin että määrärahaa leikataan enemmän vuosittain jakson ajalta. Täten määräraha olisi 320.000 euro vuosittain.”

Ehdotusta kannattivat Hanna Virtanen, Pekka Malin, Mika Varpio ja Seppo Ijäs.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Pehr Sveholmin tekemä muutosehdotus EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti kaksi (2); Riitta Ahola ja Mika Laurila.

Pehr Sveholmin muutosehdotuksen puolesta äänesti kahdeksan (8); Seppo Ijäs, Mika Varpio, Pekka Malin, Ilpo Bergström, Gia Mellin-Kranck, Kristel Pynnönen-Andersson, Hanna Virtanen ja Pehr Sveholm.

Puheenjohtaja totesi, että EI äänet voittivat ja muutosehdotus voitti äänin kahdeksan (8) – kaksi (2). Käsittely päätettiin.

Kaupunkikehityslautakunta päätti vähentää yksityisteiden kunnossapitoavustuksista 30 000 euroa vuosittain lähtötasosta (350 000 euroa), eikä niin että määrärahaa leikataan enemmän vuosittain jakson ajalta. Täten määräraha olisi 320 000 euroa vuosittain. Lautakunta hyväksyi yllä olevalla muutoksella omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027.

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle joukkoliikenteen palvelutasoa

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelisi vaihtoehdon ”Maltillinen ja kehitetty” -mukaista sisältöä ja palveluntuotantoa, kun talousohjelmaa muotoillaan vuosille 2024–2027.

Porvoossa ei ole tällä hetkellä käytössä joukkoliikenteelle asetettua palvelutasoa. Tämä johtuu aiemmin kaupungissa vallinneesta tilanteesta, jossa joukkoliikennepalvelut olivat toteutuneet markkinaehtoisesti. Porvoon nykyinen joukkoliikenteen taso on saavutettu pääsääntöisesti kilpailuttamalla lyhyillä sopimuksilla toimineen markkinaehtoisen liikenteen käyttämiä linjoja sekä aikatauluja.  

Kestävän liikkumisen mahdollistaminen on osa Porvoon kaupungin strategiaa yhdessä asukkaiden sujuvan ja vaivattoman arjen luomisen kanssa. Jotta kasvu Porvoossa voi tulevaisuudessa olla kestävää, niin joukkoliikenteen palvelutason täytyy parantua. Ympäristökysymysten lisäksi joukkoliikenteen hyvä palvelutaso vaikuttaa positiivisesti myös kaupungin eri asuinalueiden välisiin suhteisiin segregaatiota ehkäisevästi.

Kaupunkikehityslautakunnan esittämä joukkoliikenteen palvelutaso valittiin kolmen toisistaan erilaisen palvelutasovaihtoehdon joukosta. Valittu vaihtoehto, ”Maltillinen ja kehitetty”, kehittää paikallisliikennettä enemmän kuin ”maltillinen” vaihtoehto, joka on Porvoon aiemman palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukainen. Maltillinen ja kehitetty -vaihtoehto tuo joukkoliikenteen linjat keskustaan linja-autoaseman kautta, mikä vahvistaa paikallisliikenteen ja Helsingin suunnan liikenteen välistä solmupistettä. Valitulla palvelutasovaihtoehdolla kehitetään myös joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää.

Haikkoonrinteen asemakaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville

Porvoon kaupunkisuunnittelussa on työstetty asemakaavaa sekä asemakaavamuutosta Haikkooseen, Haikkoonrinteen asuinaluetta täydentämään. Hankkeella varmistetaan myös virkistysyhteyksien jatkuminen Haikkoonmetsän suuntaan. Kaavahankkeen tavoite on osoittaa alueelle uutta asutusta 13 tontin verran ja samalla suunnittelualueelle kaavoitetaan lähivirkistysalueita sekä luodaan edellytykset virkistysyhteyksien synnylle Haikkoonmetsän suuntaan.

Asian käsittely

Haikkoonrinne II asemakaavaa ja asemakaavaehdotusta (AK 550) käsiteltäessä Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan asemakaavan rakennustapaohjeesta lause “Rakennusten tulee olla ilmeeltään moderneja ja pelkistettyjä Ikkunoiden ristikoita ei sallita”. Ehdotusta kannattivat Hanna Virtanen, Riitta Ahola, Pehr Sveholm ja Pekka Malin. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa Haikkoonrinne II -nimisen muutetun asemakaavaehdotuksen nähtäville hyväksyttyään vastineet alustaviin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Muut asiat

Kaupunkikehityslautakunta käytti Per Sveholmin ehdotuksesta kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan 24 §:n päätökseen kaupunki-infrajohtajan 7.3.2024 päätökseen § 29 katusuunnitelmaehdotus Hamarin pienvenesatama, pysäköinnin parantaminen. Ehdotusta kannattivat Mika Varpio, Gia Mellin-Kranck, Pekka Malin ja Seppo Ijäs. Lautakunta käsitteli asian välittömästi seuraavassa pykälässä. Kaupunkikehitysjohtaja poisti liitteen § 9 esityslistalta, muutoin asia päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa kaupunki-infrajohtajan 7.3.2024 § 29 päätöksen sen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.