Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 19.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsutvecklingsnämnden godkände programmet det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet för åren 2024 – 2027 för sina egna serviceområden

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna sektorns ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024–2027 för serviceområdena och sände det vidare till stadsstyrelsen för att beaktas i stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram 2024–2027.

Behandling av ärendet

Under behandlingen av stadsutvecklingsnämndens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram för åren 2024-2027 gav Riitta Ahola följande ändringsförslag: “Esitämme toimintatuottojen kaupunki-infran toimenpiteisiin: -Rivi 6, Keskusta-alueen pysäköintitaksan korotus, poistamista -Rivi 4 pysäköintivirhemaksun nostoa 65:een euroon.”

Förslaget understöddes av Pehr Sveholm.

Ordförande konstaterade att nämnden ska rösta mellan utgångsförslaget och ändringsförslaget, eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog följande omröstning: utgångförslaget är “ja” och Riitta Aholas ändringsförslag “nej”.

För utgångsförslaget röstade sex (6); Seppo Ijäs, Pekka Malin, Gia Mellin-Kranck, Hanna Virtanen, Mika Varpio och Kristel Pynnönen-Andersson.

För Riitta Aholas ändringsförslag röstade fyra (4); Pehr Sveholm, Ilpo Bergström, Riitta Ahola och Mika Laurila.

Ordförande konstaterade att JA -rösterna vann och utgångsförslag vann med rösterna sex (6) – fyra (4). Behandlingen av samma paragraf fortsatte.

Pehr Sveholm gav följande ändringsförslag: ”Esitän, että yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vähennetään 30.000 euroa vuosittain lähtötasosta (350.000 euroa), eikä niin että määrärahaa leikataan enemmän vuosittain jakson ajalta. Täten määräraha olisi 320.000 euro vuosittain.”

Förslaget understöddes av Hanna Virtanen, Pekka Malin, Mika Varpio och Seppo Ijäs.

Ordförande konstaterade att nämnden ska rösta mellan utgångsförslaget och ändringsförslaget eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordförande föreslog följande omröstning: utgångförslaget är “ja” och Pehr Sveholms ändringsförslag “nej”.

För utgångsförslaget röstade två (2); Riitta Ahola och Mika Laurila.

För Pehr Sveholms ändringsförslag röstade åtta (8); Seppo Ijäs, Mika Varpio, Pekka Malin, Ilpo Bergström, Gia Mellin-Kranck, Kristel Pynnönen-Andersson, Hanna Virtanen och Pehr Sveholm.

Ordföranden konstaterade att NEJ -rösterna vann och Pehr Sveholms ändringsförslag vann med rösterna åtta (8) – två (2). Behandlingen avslutades.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att minska bidragsbeloppet för underhåll av privata vägar med 30 000 euro per år från startnivån (350 000 euro), i stället för att minska anslagen med mer per år under perioden. Detta skulle resultera i ett årligt anslag på 320 000 euro. Med ovanstående ändring godkände nämnden produktivitets- och balansprogrammet 2024-2027 för sina egna serviceområden och skickade det till stadsstyrelsen för att beaktas i stadens produktivitets- och balanseringsprogram 2024-2027.

Nämnden föreslog åt stadsstyrelsen en servicenivå för kollektivtrafiken

Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå åt stadsstyrelsen att staden i fråga om servicenivån för kollektivtrafiken strävar efter ett innehåll och en serviceproduktion som motsvarar alternativet ”Måttlig och utvecklad” när ekonomiprogrammet utformas för åren 2024–2027.

I Borgå har man inte för närvarande fastställt en servicenivå för kollektivtrafiken. Detta beror på den situation som tidigare rått i staden, där kollektivtrafiktjänsterna genomförts på marknadsvillkor. Den nuvarande nivån på kollektivtrafiken i Borgå har i regel uppnåtts genom att konkurrensutsätta de linjer och tidtabeller som använts av den med korta avtal fungerande marknadsbaserade trafiken.

Att möjliggöra hållbar rörlighet är en del av Borgå stads strategi, likaså att skapa en enkel och smidig vardag för invånarna. För att tillväxten i Borgå ska kunna vara hållbar i framtiden måste kollektivtrafikens servicenivå förbättras. Förutom miljön påverkar kollektivtrafikens goda servicenivå positivt också relationerna mellan stadens olika bostadsområden på ett sätt som förebygger segregation.

Den servicenivå för kollektivtrafiken som stadsutvecklingsnämnden föreslår valdes bland tre olika alternativa servicenivåer. Det valda alternativet, ”Måttlig och utvecklad”, utvecklar lokaltrafiken mer än alternativet ”Måttlig”, som överensstämmer med Borgås tidigare planer för servicenivå och busslinjer. Alternativet ”Måttlig och utvecklad” innebär att kollektivtrafikens linjer körs till centrum och busstationen, vilket stärker knutpunkten mellan lokaltrafiken och trafiken i riktning mot Helsingfors. Genom det valda servicenivåalternativet utvecklas också kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem.

Det beslutades att detaljplaneförslaget för Haikobranten läggs fram

Stadsplaneringen i Borgå har utarbetat en detaljplan och detaljplaneändring i Haiko som kompletterar bostadsområdet Haikobranten. Projektet säkerställer också att rekreationskorridorerna fortsätter i riktning mot Haikoskogen. Målet med planläggningsprojektet är att anvisa 13 tomter för nybygge i området och samtidigt planlägga områden för närrekreation på planeringsområdet samt skapa förutsättningar för att skapa rekreationskorridorer i riktning mot Haikoskogen.

Behandling av ärendet

Vid behandlingen av detaljplanen och detaljplaneförslaget för Haikkoonrinne II (AK 550) föreslog Mika Varpio följande ändring: meningen “Rakennusten tulee olla ilmeeltään moderneja ja pelkistettyjä Ikkunoiden ristikoita ei sallita.” stryks. Förslaget understöddes av Hanna Virtanen, Riitta Ahola, Pehr Sveholm och Pekka Malin. Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt förslaget.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade lägga fram detaljplaneförslaget Haikobranten II efter att ha godkänt bemötanden till de preliminära utlåtandena och åsikterna.

Övriga ärenden

På förslag av Per Sveholm använde stadsutvecklingsnämnden sin upptagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen mot 24 § i stadsinfrastrukturdirektörens beslut 7.3.2024, 29 §, om förslag till gatuplan för Hamars småbåtshamn, parkeringsförbättring. Förslaget understöddes av Mika Varpio, Gia Mellin-Kranck, Pekka Malin och Seppo Ijäs. Nämnden diskuterade ärendet omedelbart under följande paragraf. Stadsutvecklingsdirektören avlägsnade bilagan § 9 från föredragningslistan, i övrigt avslutades ärendet enligt förslaget.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att återremittera stadsinfrastrukturdirektörens beslut 7.3.2024 § 29 till den myndighet som fattat beslutet.

Nämndens övriga beslut var i enlighet med förslagen och enhälliga.