Hoppa till innehåll

Det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet behandlas i nämnderna

Beredningen av Borgå stads ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram har framskridit till det skedet där nämnderna ger sina egna förslag till åtgärder i programmet.

Nämnderna för växande och lärande, livskraft och stadsutveckling behandlar ärendet vid sina möten tisdagen den 19 mars.

Det sammanräknade, kumulativa underskottet i stadens ekonomi uppskattas uppgå till cirka 37 miljoner euro under de fyra åren 2024–2027, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av stadens utgifter i driftsekonomin. Målet med programmet för produktivitet och balans i ekonomin är att stadens prognosticerade underskottsutveckling ska brytas och att ekonomin ska fås i balans under planeringsåren.

– Nu har man inom sektorerna tillsammans med personalen identifierat flera möjliga åtgärder, som ska beaktas vid utarbetandet av programmet. Det är viktigt att sektorerna har identifierat både möjligheter att anpassa utgifterna och att öka intäkter, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

– De åtgärder som nämnderna föreslår kommer att utgöra grunden för det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet när det slutliga programmet utarbetas för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, fortsätter Rainio. 

Ekonomin balanseras med hjälp av ett brett urval av metoder. Sektorerna har för sin del berett produktivitets- och balanseringsåtgärder, som nämnderna behandlar. Därefter gör stadsdirektören sitt förslag i april. De åtgärder som gäller koncerntjänsterna syns i stadsdirektörens förslag.

Vid sektorernas beredning har man granskat servicenätets struktur, sätten att producera tjänster och deras produktivitet samt uppskattat vad man eventuellt kan avstå från så att tjänsternas egentliga kvalitet inte försämras.

Inom sektorerna har man också granskat brett många mindre åtgärder som för sin del påverkar stadens totala ekonomi till exempel i fråga om sakkunnigtjänster, upphandlingar, klientavgifter och understöd.

– De produktivitets- och balanseringsåtgärder som presenteras för nämnderna är uppgjorda så att de inte innehåller permittering eller uppsägning av personal, säger tf stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Staden strävar efter att minska personalutgifterna genom att planera nya sätt att utföra arbetet och genom att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar.

Man kan bekanta sig med alla förslag till balansering av Borgå stads ekonomi som läggs fram för nämnderna på nämndernas föredragningslistor.

Stadsdirektören ger sitt förslag i april och stadsstyrelsen behandlar programmet i april–maj. Stadsfullmäktige fattar beslut om programmet i maj 2024. Därefter utfärdas budgetramen för år 2025 så att denna överensstämmer med programmet.  Parallellt med det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet fattas beslut om Kokon idrottscentrum och förnyelsen av kollektivtrafiken. Dessa projekt bidrar till att förbättra stadens servicenivå och ökar stadens utgifter