Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta esitti Puistokatu I -asemakaavan hyväksymistä

Lautakunta hyväksyi Puistokatu I -asemakaavaehdotuksen vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin sekä kaava-asiakirjoihin tehdyt tarkistukset. Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Puistokatu I -asemakaavan hyväksymistä.

Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja viisi lausuntoa. Muistutusten ja lausuntojen takia asemakaavakarttaan ei tehty muutoksia, mutta kaavan yleisiä määräyksiin tehtiin pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia. Nämä muutokset olivat kuitenkin merkitykseltään vähäisiä eivätkä edellytä asemakaavan asettamista uudelleen nähtäville.

Lautakunta ei myöntänyt purkulupaa Kerkkoon vanhalle koulutalolle ja käynnisti alueelle uuden asemakaavatyön

Kaupunkikehityslautakunta jätti ensin kokouksessaan 31.10.2023 asian pöydälle ja 21.11.2023 päätti olla myöntämättä poikkeuslupaa, joka mahdollistaisi Porvoon kaupungin omistaman Jokilaakson koulun vanhan päärakennuksen (eli entisen Kerkkoon vanhalle koulutalon) purkamisen. Porvoon toimitilapalvelut oli anonut lupaa poiketa asemakaavan suojelumääräyksestä, jotta vanha koulurakennus voitaisiin purkaa. Toimitilapalvelut toimi tässä poikkeamispäätöksen hakijana Porvoon kasvun ja oppimisen toimialan toimeksiannosta.

Vanha koulutalo on suojeltu asemakaavamääräyksellä ja sen purkaminen edellyttäisi rakennuslupaan verrattavissa olevaa purkamislupaa ja tämän luvan myöntämisen edellytyksenä on suojelumääräyksestä poikkeaminen. Porvoon toimitilapalvelut oli perustellut purkuhakemustaan sekä tontin nykyisellä käytöllä että rakennuksen heikolla korjattavuudella. Tällä hetkellä vanha koulurakennus on tyhjillään ja se sijaitsee keskellä Jokilaakson koulupihaa, eli hankaloittaa mahdollisten toimintojen sijoittamista alueelle. Samaan aikaan Porvoon varhaiskasvatuspalveluilla on alueella laajenemistarpeita.

Poikkeuslupaa ei kuitenkaan myönnetty, sillä sekä Porvoon museo että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesivat lausunnoissaan, että edellytyksiä myöntämiselle ei ole. Poikkeamisesta aiheutuisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä se vaikeuttaisi rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Lautakunta päätti kokouksessaan samaan asiaan liittyen käynnistää suunnittelualueella asemakaavamuutostyön. Tämä työ tähtää siihen, että Jokilaakson koulun tontin ja sen lounaispuolella olevien alueiden asemakaavaa muutettaisiin siten, että Jokilaakson koululle ja päiväkodille voidaan osoittaa uusi sijainti Henttalantien ja Runnintien rajaamalta alueelta.

RKP:n ryhmä ja Pehr Sveholm jättivät seuraavan ponnen Jokilaakson koulun poikkeamispäätöksen käsittelyssä:

“Saadun selvityksen mukaan Kerkkoon koulun vanhaa rakennusta ei saa purkaa tai siirtää muualle suojelusyistä. Koska suojelu on paikkasidonnaista, eikä se siten mahdollista koulun purkamista ja siirtoa toiseen paikkaan, tulee Porvoon kaupungin pyrkiä etsimään ratkaisua, jossa suojellulle rakennukselle mahdollistetaan sellainen käyttötarkoitus ettei se jää tyhjilleen.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tulee tarvittaessa mahdollistaa kaavamuutoksella.

Rakennuksen jättäminen vuosikausiksi tyhjilleen ei edistä suojelustatuksen ylläpitämistä, vaan aiheuttaa vääjäämättä rakennuksen kunnon heikentymisen ja siten suojeluarvon menetyksen. Lisäksi tyhjillään oleva rakennus muodostaa kouluympäristössä turvallisuusriskin oppilaille ja henkilökunnalle.”

Muut asiat

Esittelijä poisti Pysäköintiselvityksen 2023 ja torin ympäristön katujen suunnittelu -asian esityslistalta.

Esittelijä poisti Sannaisten poikkeamisluvan esityslistalta.

Kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström ja liikennesuunnittelupäällikkö Hanna Linna-Varis kävivät läpi tilannekatsauksen pysäköintiselvityksestä 2023 ja torin ympäristön katujen suunnittelusta.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.