Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 21.11.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden föreslog att detaljplanen för Parkgata I godkänns

godkände bemötandena till utlåtandena och anmärkningarna om förslaget till Parkgata I samt justeringar som gjorts i planhandlingarna. Dessutom föreslog nämnden till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att detaljplanen för Parkgata I ska godkännas.

Det lämnades två anmärkningar mot och fem utlåtanden om planförslaget. På grund av anmärkningarna och utlåtandena gjordes inga ändringar i detaljplanekartan, men i planens allmänna bestämmelser gjordes små tillägg och justeringar. Ändringarna är dock så små och förutsätter inte att detaljplanen läggs fram på nytt.

Nämnden beviljade inget rivningstillstånd för det gamla skolhuset i Kerko och inledde en ny planläggning av området

Stadsutvecklingsnämnden bordlade först ärendet vid sitt möte 31.10.2023 och beslutade 21.11.2023 att inte bevilja undantagslov som skulle ha möjliggjort rivningen av den gamla huvudbyggnaden av Jokilaakson koulu (dvs. det gamla skolhuset i Kerko) som ägs av Borgå stad. Lokalitetstjänsterna i Borgå hade ansökt om lov att avvika från skyddsbestämmelsen i detaljplanen för att den gamla skolbyggnaden skulle ha kunnat rivas. Lokalitetstjänsterna var här sökande av undantagsbeslutet på uppdrag av sektorn för växande och lärande.

Det gamla skolhuset har skyddats genom en detaljplanbestämmelse och rivningen förutsätter ett rivningstillstånd som är jämförbart med bygglov, och en förutsättning för att lovet kan beviljas är avvikelse från skyddsbestämmelsen. Lokalitetstjänsterna i Borgå hade motiverat sin rivningsansökan både med tomtens nuvarande bruk och dåliga möjligheter att renovera byggnaden. I dagsläget står den gamla skolbyggnaden tom och den ligger i mitten av skolgården, dvs. försvårar placering av eventuella verksamheter i området. Tjänsterna inom småbarnspedagogik behöver samtidigt utvidga sin verksamhet i området.

Undantagslovet beviljades ändå inte eftersom både Borgå museum och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterade i sina utlåtanden att det inte finns förutsättningar för beviljandet. Undantaget skulle medföra olägenhet för planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen och försvåra möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön.

Nämnden beslutade på sitt möte att samtidigt i anslutning till ärendet inleda detaljplaneändringen av planeringsområdet. Det här arbetet siktar på en ändring av detaljplanen av tomten för Jokilaakson koulu och de områden som ligger sydväst om den så att en ny plats kan anvisas för Jokilaakson koulu och ett daghem inom det område som avgränsas av Henttalavägen och Runnivägen.

SFP gruppen och Pehr Sveholm lämnade följande kläm vid behandlingen av undantagsbeslutet för Jokilaakson koulu:

“Enligt den utredning nämnden har erhållit får Kerkos skolas gamla huvudbyggnad p.g.a. skyddsstatus varken rivas eller flyttas till ett annat ställe. Eftersom skyddsbeslutet är bundet till byggnadens placering, och den således inte får rivas och flyttas till ett annat ställe, bör Borgå stad sträva till att få till stånd en lösning, där man möjliggör en sådan användning för byggnaden att den inte lämnas att stå tom.

En ändring av användningsändamålet bör möjliggöras via en planeändring.

Att byggnaden lämnas att stå tom i åratal bibehåller inte dess skyddsstatus, utan medför ohjälpligt att skicket försvagas och sålunda att skyddsvärdet försämras. Dessutom innebär en tom byggnad på ett skolområde en säkerhetsrisk för eleverna och personalen.”

Övriga ärenden

Föredragande drog bort parkeringsutredningen 2023 och planeringen av gatorna vid torget från föredragningslistan.

Föredragande tog bort undantagslovet för Sannäs från föredragningslistan.

Stadsinfradirektör Kari Hällström och trafikplaneringschef Hanna Linna-Varis presenterade parkeringsutredningen 2023 och de alternativa planerna för gatuområdena kring torget.

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.