Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 5.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta käsitteli Porvoon ilmasto- ja ympäristöohjelman luonnosta

Kaupunkikehityslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon käsittelyssä annetulla lisäyksellä Porvoon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma luonnoksesta. Luonnos ohjelmasta on laadittu vuosille 2024–2027.

Luonnos ohjelmasta valmistui keväällä ja siinä on esitetty toimenpiteet, joilla kaupunki tähtää ilmasto- ja ympäristötavoitteisiinsa tulevina vuosina.

Asian käsittely

Mika Varpio esitti muutosehdotusta, että ”Lisätään lausuntoon kappale ”Metsien hoito ja käyttö” ja sen alle teksti ”Metsien hoidon ja käytön tavoitteissa on syytä tarkentaa sitä milloin katsotaan hoitotoimien olevan niin ’merkittäviä’ että niistä tiedotetaan asukkaille. Olisi parempi, jos kaupungin sivuilla olisi päivittyvää tietoa kaikista hoitotoimista ja alueen asukkaille tiedotettaisiin aina, kun lähialueella esimerkiksi karsitaan puustoa. Tiedottaminen tulee tehdä ajoissa, jotta kaupunkilaisilla on aikaa pyrkiä vaikuttamaan toimenpiteisiin, jos suunnitelmat herättävät vastustusta.”

Ehdotusta kannatti Pehr Sveholm
Pohjaesityksen puolesta äänesti kaksi (2); Kristel Pynnönen ja Jarmo Grönman.
Mika Varpion muutosehdotuksen puolesta äänesti kahdeksan (8), joista yksi ääni annettiin suullisesti; Sofia Antman, Ilpo Bergström, Mika Laurila, Pehr Sveholm, Mika Varpio, Hanna Virtanen, Siru Nykänen ja Erkki Naumanen.

Puheenjohtaja totesi, että EI äänet voittivat ja muutosehdotus voitti äänin kahdeksan (8) – kaksi (2).

Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: “Lisätään lausuntoon kappale ”Metsien hoito ja käyttö” ja sen alle teksti ”Ohjelman suurin ristiriita liittyy kaupungin omistamien metsien tuottotavoitteisiin. Kestävät metsän hoidon ja käytön tavoitteet eivät voi toteutua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, jos valtuusto päättää yhä vuosittain metsille asetettavan tuottotavoitteen talousarvion yhteydessä. Ohjelmassa todetaan, että tuottotavoite on syytä pitää maltillisena, mutta tämä toive ei ole sitova ja valtuusto voisi halutessaan päättää myös toisin. Se vaarantaisi ohjelman oikeasuuntaiset tavoitteet hiilinielujen säilyttämisestä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisesta. Olisi siis loogista poistaa tämä kohta kokonaan. Jos talousarvion yhteydessä on tiedossa tulevia hakkuutuloja, voidaan ne esittää tuloina mutta erona on tällöin se, että ne eivät ole toimintaa ohjaavia tavoitteita. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi luopua metsien hoidon ja käytön taloudellisista tuottovaatimuksista.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: “Lisätään kappaleen ”Metsien ja pohja- ja pintavesiensuojelu ekologiset käytävät” loppuun teksti ”Ohjelmassa ei oteta erikseen kantaa kosteikkoihin, jolloin suunnitelmat niiden osalta jäävät avoimiksi. Porvoon ympäristön tila –raportin mukaan esimerkiksi Porvoonjoen suiston linnusto on tietyiltä osin lisääntynyt ja monipuolistunut, mutta jätetään sanomatta, että se on myös monin osin taantunut selvästi mm. rehevöitymisen ja vesialueiden (erityisesti lahdenperukoiden ja Ruskiksen suistoalueen) umpeenkasvun takia.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.