Siirry sisältöön

Kulttuuriympäristöselvitykseen liittyvät kenttätyöt käynnistyvät

Kulttuuriympäristöselvityksen kenttätyöt Porvoon keskeisillä alueilla alkavat syyskuussa 2020 ja päättyvät huhtikuussa 2021. Selvitykset laaditaan alueen osayleiskaavatyötä varten.

Kulttuuriympäristöselvityksen kenttätyöt Porvoon keskeisillä alueilla alkavat syyskuussa 2020 ja päättyvät huhtikuussa 2021. Selvitykset laaditaan alueen osayleiskaavatyötä varten.

Maastossa liikkuvat karttojen ja kameran kanssa selvitystyötä tekevät arkkitehdit Mona Schalin ja Kristina Karlsson avustajineen. Tutkijoiden auton tuulilasissa on tiedote selvityksen laatimisesta.

Tulossa kysely asukkaille ja kulttuurikuppila-keskustelutilaisuus

Vuodenvaihteessa aukeaa selvitykseen liittyvä nettikysely, jolla selvitetään asukkaiden, yrittäjien ja kiinteistönomistajien mielipiteitä ja kokemuksia kulttuuriympäristöstä. Kyselyllä kartoitetaan myös toiveita ja arvostuksia sekä millaisia haasteita kulttuuriympäristöjen säilyttämisessä koetaan.

Alkuvuodesta 2021 järjestettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa, kulttuurikuppilassa, keskustellaan selvityksen ja nettikyselyn tuloksista. Kuppilassa pureudutaan kulttuuriympäristöjen merkitykseen porvoolaisille sekä kulttuuriympäristöjen säilyttämisen haasteisiin − onko rakennettu ympäristö tärkeä identiteetin rakentaja ja resurssi? Kulttuurikuppila toteutetaan näillä näkymin webinaarina koronatilanteen takia.

Selvitys on osa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä

Porvoon kaupunki on käynnistänyt keskeisten alueiden osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueen maapinta-ala on noin 129 km² ja vesipinta-ala 6 km². Alueeseen kuuluvat kaupunginosat 1–35 sekä kylät: Porvoon kaupunki, Hornhattula-Johannesberg, Näsi, Peippola, Eestinmäki, Gammelbacka, Haikkoo, Järnböle, Veckjärvi, Tarkkinen, Stensböle sekä osia Mustijoen, Åminsbyn, Karlebyn, Västermunkbyn,Tyysterin, Treksilän, Kiialan, Saksalan, Suomenkylän, Teissalan, Kallolan, Pappilanmäen, Munkkalan, Eerolan, Ilolan, Epoon, Sannaisten, Bosgårdin, Kråkön ja Bjurbölen kylistä.

Kulttuuriympäristöselvitystä tarvitaan kaavatyössä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Mikä on kulttuuriympäristöselvitys?

Kulttuuriympäristö on ihmisen muovaama ympäristö, jonka erityispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Se pitää sisällään sekä aluekokonaisuuksia että yksittäisiä kohteita. Kulttuuriympäristöön kuuluu kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Meneillään olevassa selvityksessä keskitytään erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kulttuuriympäristöselvityksessä kuvataan alueen rakennetun ympäristön historia, ominaisluonne ja erityispiirteet. Selvityksessä ei inventoida alueen rakennuskantaa kokonaisuudessaan, vaan tunnistetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät ympäristöt ja rakennukset. Selvitys muodostaa pohjan kulttuuriympäristön arvojen määrittelylle. Kyselyllä ja kulttuurikuppiloilla etsitään asukkaiden ja muiden osallisten näkemyksiä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Keskustelulla edesautetaan yhteisen näkemyksen syntymistä kulttuuriympäristön merkityksestä ja säilyttämisen tavoitteista.

Lisätietoja:
Maija-Riitta Kontio, yleiskaavapäällikkö, kaupunkisuunnittelu
puh. 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
Mona Schalin, Arkkitehti SAFA
mona.schalin@stadionark.fi
puh. 040 532 9558