Hoppa till innehåll

Terrängarbetena i anslutning till kulturmiljöutredningen påbörjas

Terrängarbetena för kulturmiljöutredningen i de centrala områdena i Borgå påbörjas i september 2020 och avslutas i april 2021. Utredningarna görs för ett delgeneralplanearbete för området.

Terrängarbetena för kulturmiljöutredningen i de centrala områdena i Borgå påbörjas i september 2020 och avslutas i april 2021. Utredningarna görs för ett delgeneralplanearbete för området.

Arkitekterna Mona Schalin och Kristina Karlsson med sina assistenter rör sig i terrängen med kartor och kameror. På vindrutan på forskarnas bil finns ett meddelande om utredningen.

Enkät till invånare och kulturcafé-diskussionsmöte

Vid årsskiftet öppnas en webbenkät med vilken utreds invånarnas, företagarnas och fastighetsägarnas åsikter om och erfarenheter av kulturmiljön. Med enkäten kartläggs också önskemål och värdesättningar samt hurdana utmaningar bevarandet av kulturmiljön anses ställa.

I början av år 2021 ordnas ett diskussionsmöte, kulturcafé, som är öppet för alla. På kulturcaféet diskuteras resultaten av utredningen och webbenkäten. På kulturcaféet behandlas kulturmiljöernas betydelse för borgåbor och utmaningarna att bevara kulturmiljöer – är den byggda miljön en viktig byggsten och resurs för identiteten? Kulturcaféet ordnas antagligen som webinar på grund av coronasituationen.

Utredningen är en del av arbetet med delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå

Borgå stad har börjat utarbeta en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå. Planeringsområdets markareal är cirka 129 km² och vattenareal 6 km². Området omfattar stadsdelarna 1-35 och byarna: Borgå stad, Hornhattula-Johannesberg, Näse, Pepot, Estbacka, Gammelbacka, Haiko, Järnböle, Veckjärvi, Tarkis, Stensböle samt delar av byarna Svartså, Åminsby, Karleby, Västermunkby, Tjusterby, Drägsby, Kiala, Saxby, Finnby, Teisala, Kallola, Prästgårdsbacken, Munkby, Eriksdal, Illby, Ebbo, Sannäs, Bosgård, Kråkö och Bjurböle.

Kulturmiljöutredningen behövs för planläggningsarbetet. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver.

Vad är en kulturmiljöutredning?

En kulturmiljö är en miljö som formats av människan och vars särdrag återspeglar kulturskeden och växelverkan mellan människan och naturen. En kulturmiljö innehåller områdeshelheter och enskilda objekt. Kulturlandskap, byggda kulturmiljöer och fornlämningar hör till kulturmiljöer. I den aktuella utredningen ligger fokus speciellt på den byggda kulturmiljön.

I kulturmiljöutredningen beskrivs den byggda miljöns historia, kännetecken och särdrag. I utredningen inventeras inte områdets hela byggbestånd utan identifieras kulturhistoriskt betydande miljöer och byggnader. Utredningen utgör grunden till fastställandet av kulturmiljöns värden. Avsikten med enkäten och kulturcaféerna är att få fram invånarnas och de övriga intressenternas åsikter om den byggda kulturmiljön. Med diskussionen främjas en gemensam åsikt om betydelsen av kulturmiljön och om målen för bevarandet.

Ytterligare uppgifter:
Maija-Riitta Kontio, generalplanechef, stadsplaneringen
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
Mona Schalin, Arkkitehti SAFA
mona.schalin@stadionark.fi
tfn 040 532 9558