Siirry sisältöön

Porvoon kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet viidenneksellä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja niiden kehityssuunnan kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu nyt ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä ja tulokset päivitetään jatkossa vuosittain. Porvoo on ollut mukana päästölaskennassa Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (HINKU) liittymisensä jälkeen vuonna 2014.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja niiden kehityssuunnan kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu nyt ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä ja tulokset päivitetään jatkossa vuosittain. Porvoo on ollut mukana päästölaskennassa Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (HINKU) liittymisensä jälkeen vuonna 2014.

Päästöt vähentyneet Suomen kunnissa ja kaupungeissa

SYKEn päästölaskennan mukaan eniten päästöjä Suomen kunnissa ja kaupungeissa aiheutuu tieliikenteestä (25 %), maataloudesta (17 %), kaukolämmöstä (17 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 13 %).

Ilmastopäästöt ovat SYKEn mukaan vähentyneet lähes kaikkialla Suomessa vuodesta 2005 ja keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti kaikissa kunnissa ja kaupungeissa, millä on huomattava merkitys koko maan tasolla.

Porvoossa eniten päästöjä tieliikenteestä

Kuntien välillä on kuitenkin suuria eroja päästövähennyksissä. Suurimmat päästövähennykset ovat vuoteen 2005 verrattuna yli 50 prosenttia. Toisaalta joissakin kunnissa päästöt ovat kasvaneet.

Porvoon alueen taakanjakosektorin kokonaispäästöt vuonna 2017 olivat 249 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalentteina ilmoitettuna. Hiilidioksidiekvivalentti on kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen ilmastovaikutus. Vuodesta 2005 Porvoon kokonaispäästöt ovat vähentyneet 21 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt vastaavasti 34 prosenttia.

— Porvoossa suurimmat päästöt (38 %) aiheutuvat tieliikenteestä. Jos vesiliikenteen osuus lasketaan mukaan, on liikenteen kokonaispäästöt Porvoon alueella 44 prosenttia. Liikenteen jälkeen suurimmat päästöt aiheutuvat lämmityksestä, jonka osuus päästöistä on 17 prosenttia. Kolmatta sijaa pitää teollisuus ja työkoneet, joiden aiheuttamat päästöt kattavat 11 prosenttia Porvoon päästöistä, kertoo Porvoon kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta

Päästölaskenta tukena ilmastotyössä

Päästölaskentajärjestelmä kattaa kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria. Päästöt on jaettu taakanjako- ja päästökauppasektoreille, ja vielä edelleen sähkönkulutukseen, rakennusten lämmitykseen, liikenteeseen, teollisuuteen, työkoneisiin, maatalouteen, jätteiden käsittelyyn ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.

Laskenta on tarkoitettu kuntien tavoitteiden seurantaan ja siitä on sen vuoksi pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan, esimerkiksi läpiajoliikenne.

— SYKEn toteuttama päästölaskenta ohjaa vahvasti Porvoon kaupungin ilmastotyötä ja on hienoa, että valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa on saatavilla. On kuitenkin tärkeää, että päästölaskenta huomioi mahdollisimman kattavasti myös paikalliset toimenpiteet, jotta kunnissa ja kaupungeissa tehdyn työn vaikutukset ovat nähtävissä, toteaa Päivärinta.

Hiilineutraali kaupunki ja kestävä arki

Porvoon kaupunki on kaupunkistrategiassaan asettanut tavoitteekseen olla ilmastotyön edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Porvoo on vuonna 2030 hiilineutraali kaupunki, missä koulut, päiväkodit, kotitaloudet ja yritykset elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. Ilmastotyö tuo Porvooseen lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

Lisätietoja

Kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta, Porvoon kaupunki
puh. 040 676 1479
sanna.paivarinta@porvoo.fi