Hoppa till innehåll

Utsläppen av växthusgaser i Borgå har minskat med en femtedel

Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden växthusgasutsläpp och deras utvecklingstrend för alla kommuner och städer i Finland åren 2005–2017. Utsläppen har nu för första gången beräknats med en enhetlig ny beräkningsmetod för alla kommuner, och resultaten uppdateras i fortsättningen årligen. Borgå har deltagit i utsläppsberäkningen efter anslutningen till nätverket av kolneutrala kommuner HINKU 2014.

Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden växthusgasutsläpp och deras utvecklingstrend för alla kommuner och städer i Finland åren 2005–2017. Utsläppen har nu för första gången beräknats med en enhetlig ny beräkningsmetod för alla kommuner, och resultaten uppdateras i fortsättningen årligen. Borgå har deltagit i utsläppsberäkningen efter anslutningen till nätverket av kolneutrala kommuner HINKU 2014.

Utsläppen minskar i kommunerna och städerna i Finland

Enligt Finlands miljöcentrals utsläppsberäkning orsakas de mesta utsläppen i kommunerna och städerna i Finland av vägtrafik (25 %), jordbruk (17 %), fjärrvärme (17 %) och elförbrukning (sammanlagt 13 % uppvärmnings- och förbrukningsel).

Enligt Finlands miljöcentral har klimatutsläppen minskat i nästan hela Finland sedan 2005 och i genomsnitt har minskningen varit 15 procent.  Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elproduktion, förbättringar i produktionen av fjärrvärme och byggande av vindkraft.  Utsläppen från oljeuppvärmning har minskat relativt jämnt i alla kommuner och städer, vilket har en avsevärd betydelse för hela landet.

I Borgå är vägtrafik den största utsläppskällan

Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna när det gäller utsläppsminskningarna.  Jämfört med utsläppen år 2005 har de största utsläppsminskningarna varit över 50 procent. Å andra sidan har utsläppen ökat i vissa kommuner.

År 2017 var de totala utsläppen i Borgå 249 tusen ton, uttryckt i koldioxidekvivalenter, inom den sektor som omfattas av ansvarsfördelningen.  Koldioxidekvivalent är ett gemensamt mått för växthusgasutsläpp. Det gemensamma måttet gör det möjligt att räkna ihop de olika växthusgasutsläppens klimatpåverkan. Sedan 2005 har de totala utsläppen i Borgå minskat med 21 procent och utsläppen per invånare med 34 procent.

— Den största utsläppskällan i Borgå är vägtrafik (38%). Om också sjötrafiken räknas med, är trafikens andel av de totala utsläppen i Borgå 44 procent.  Den näststörsta utsläppskällan efter trafiken är uppvärmning, vars andel av utsläppen är 17 procent.  På tredje plats kommer industrier och arbetsmaskiner. Deras andel av utsläppen i Borgå är 11 procent, berättar Sanna Päivärinta, sakkunnig i hållbar utveckling i Borgå stad.

Utsläppsberäkning stöder klimatarbetet

Systemet för beräkning av utsläpp täcker alla utsläpp i Finlands växthusgasinventering, med undantag av processutsläppen från industrin och markanvändningssektorn. Utsläppsuppgifterna har uppdelats mellan bördefördelningssektorn och utsläppshandelssektorn. En ytterligare uppdelning görs mellan elförbrukning, uppvärmning av byggnader, trafik, industri, arbetsmaskiner, jordbruk, avfallshantering och fluorerade växthusgaser.

Beräkningen är avsedd för uppföljning av kommunernas mål och därför har man strävat efter att eliminera sådana faktorer som kommunen inte kan påverka, t.ex. genomfartstrafik.

— Utsläppsberäkningen, som genomförs av Finlands miljöcentral, styr starkt klimatarbetet i Borgå stad och det är fint att det finns tillgång till nationellt jämförbara uppgifter. Det är dock viktigt att utsläppsberäkningen ger en möjligast heltäckande bild också av de lokala åtgärderna, så att vi kan se effekterna av det arbete som görs i kommunerna och städerna, konstaterar Päivärinta.

En koldioxidneutral stad och en hållbar vardag

Borgå stad har i sin stadsstrategi satt som mål att före 2030 vara en föregångare inom klimatarbetet.  Detta innebär bland annat att Borgå år 2030 är en koldioxidneutral stad där skolorna, daghemmen, hushållen och företagen lever en hållbar vardag och aktivt deltar i främjandet av miljö – och klimatmålen.  Klimatarbetet för med sig mer välfärd, en hälsofrämjande stadsmiljö och attraktiva tjänster för invånare och turister i Borgå.

Mer information

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling, Borgå stad
tfn 040 676 1479
sanna.paivarinta@borga.fi