Siirry sisältöön

Porvoon kaupungille rahoitusta etätyöskentelyn mahdollisuuksien edistämiseen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Porvoon kaupungille rahoitusta tulevaisuuden etätyöskentelyn tarpeiden ja asuntotuotannon tutkimiseen kaavoituksen suunnittelutyön tueksi. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 52 500 euroa, joka vastaa 70 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Hanketyö kohdistuu Haikkoon alueelle Edelfeltinrantaan, josta on tavoitteena tehdä hiilineutraali asuinalue. Perillä Edelfeltinrannassa -hanke käynnistyy toukokuussa ja päättyy marraskuussa 2021.

Asukkaiden ääni kuuluviin kyselyn ja kokemusasiantuntijaryhmän kautta

Etätyön määrä on koronan myötä lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti on huomattu, etteivät toimivat verkkoyhteydet ole riittävä kannustin etätyön osuuden pysyvälle kasvulle.

– Etätyön osuuden kasvattamiseksi tarvitaan järkevät suunnitteluperiaatteet, asemakaavamääräykset ja tontinluovutusehdot, joihin pohjautuen asuinalueille rakennetaan sellaista ympäristöä, joka ymmärtää etätyöskentelyn tarpeita ja työelämän muutoksia vuosikymmeniä eteenpäin, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Perillä Edelfeltinrannassa -hankkeen pohjana toimii porvoolaisille suunnattu kysely etätyöskentelyn vaatimuksista. Asukkaiden ääni saadaan kuuluviin myös kokemusasiantuntijaryhmän kautta.

– Kokemusasiantuntijaryhmään kutsutaan paikallisia etätyöntekijöitä suunnittelemaan tulevaisuuden tarpeita ja esittämään toiveitaan etätyöskentelyn edistämiseksi. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran hankkeen aikana, kertoo yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Etätyöskentelyn tarpeiden jalkauttaminen asuinalueen suunnitteluun tehdään osana Edelfeltinrannan asemakaavoitusta. Asemakaavatyössä hyödynnetään ja edelleen kehitetään Skaftkärr-hankkeessa opittuja ilmastoviisaan kaavoituksen käytänteitä, mutta myös ravistellaan kaavoituksen perinteisiä käytänteitä ja kehitetään niitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Tavoitteena etätyömahdollisuuksien kehittäminen

Asukkaille suunnatun kyselyn lisäksi hankkeeseen kuuluu luonnollisena osana myös fyysisen ympäristön suunnittelua ja liikkumisen suunnitelman laadinta.

– Fyysisen ympäristön suunnittelussa selvitetään, miten asunnot ja asuinalue suunnitellaan niin, että se houkuttelee ja mahdollistaa etätyöskentelyn. Hyvät suunnitteluperiaatteet pitää saada toteutumaan myös käytännössä, kertoo Kontio.

Etätyömahdollisuuksien kehittäminen vaikuttaa väistämättä myös liikkumisen tarpeeseen. Työssä hyödynnetään Porvoon kaupungin uutta liikennemallia.

– Liikennemallin avulla tuotamme ennusteet kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja autoliikenteen kulkutapajakaumista. Tämän lisäksi teemme arvioita siitä, miten etätyömahdollisuuksien kehittäminen vaikuttaa asukkaiden liikkumiskäyttäytymiseen, kertoo Kontio.

Kaupunki haluaa tukea asukkaiden kestäviä elämäntapoja

Hankkeen tavoitteena on paitsi tutkia tulevaisuuden etätyöskentelyn tarpeita myös vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

– Porvoo haluaa tukea asukkaidensa kestäviä elämäntapoja mahdollistamalla kestävän arjen valinnat. Työmatkojen osuus henkilöautomatkoista on merkittävä, joten etätyöskentelyn mahdollisuuksia kehittämällä voidaan edesauttaa myös kestävien liikkumisvalintojen tekemistä, toteaa kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.