Siirry sisältöön

Tolkkisten Kissansalmen alueen tutkimukset jatkuvat kevään aikana

Kissansalmen alueella Tolkkisissa tehdään kevään aikana uusia maaperätutkimuksia. Alueelle asetetut suositukset mm. liikkumisen välttämisestä pysyvät edelleen voimassa. Alueet, joilla liikkumista ei suositella on merkitty kyltein maastoon.

Ympäristöterveydenhuolto otti Kissansalmentien verkostovedestä pistokoeluonteisesti kolme näytettä maaliskuun alussa. Näytteistä tutkittiin mm. raskasmetalleja ja muita pilaantuneessa maaperässä havaittuja yhdisteitä. Vesinäytteissä ei havaittu poikkeavia tuloksia ja veden laatu vastasi Porvoon veden normaalia laatua.

Ympäristöterveydenhuolto keräsi myös asukkaiden avulla elintarvikenäytteitä. Näytteitä saatiin yhteensä 18 kpl, joista kolme näytettä oli Kissansalmen alueella pyydystettyjä kaloja, ja loput puutarhatuotteita. Näytteistä tutkittiin raskasmetallit ja kaloista myös elohopea. Elintarvikenäytteissä ei havaittu raja-arvoja ylittäviä tuloksia.

Kissansalmentien asukkaille järjestettiin asukastilaisuus 3. huhtikuuta. Tilaisuudessa käytiin läpi historiatietoihin pohjautuva tutkimussuunnitelma ja sovittiin asuintonteilla tehtävistä tutkimuksista.

Maaperätutkimuksia tehdään laajalla alueella kevään aikana

Maaperätutkimukset on aloitettu kaupungin omistamilla maa-alueilla Kissansalmentien eteläpuolella. Tutkimuksia tehdään Kissansalmesta entisen sellutehtaan sataman läpi Skallholmintielle saakka maalis-huhtikuun aikana, minkä jälkeen siirrytään Kissansalmentien tonteille ja katualueelle (liitekartta).

Maaperänäytteitä otetaan kaivinkoneella ja kairaamalla. Lisäksi asennetaan orsivesiputkia maaperässä olevan veden tutkimista varten ja tehdään haihtuvien yhdisteiden mittauksia ilmasta. Työn aikana syntyy hajuhaittaa, mutta rikkivedyn hajua on ollut alueella jo ennen tutkimuskaivutöiden aloittamista. Maaperätutkimusten tuloksia ja riskinarviota koskeva raportti valmistuvat syksyn aikana.

– Tutkimusten vuoksi on tehty pienialaisia puiden raivauksia, mutta lisää puita ei kaadeta. Risuja jätetään maahan luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Enni Flykt kertoo.

Tutkimusalue on merkitty maastoon työmaakylteillä terveyden suojelemiseksi suositeltujen varotoimien vuoksi, mutta myös kaivinkonetöiden turvallisuuden vuoksi. Tutkimusalueella suositellaan välttämään liikkumista, kunnes alueella liikkumisen turvallisuus on saatu tutkimuksilla varmistettua.

Tutkimusten suunnittelua varten Porvoon kaupunki on saanut apua porvoolaisilta henkilöiltä, jotka ovat asuneet tai työskennelleet Tolkkisten alueella tai Porvoon maalaiskunnan palveluksessa.

– Havainnoista, historiatiedoista ja valokuvista on saatu arvokasta apua ja kiitämme kaikkia auttajia. 2024 tehtävien tutkimusten aluerajaus perustuu haastatteluissa esiin tulleisiin tietoihin maankäyttöhistoriasta, sellutehtaan prosesseista ja jätteistä, sekä kaupungin maanomistukseen, Flykt jatkaa. Tulosten perusteella arvioidaan uudelleen, kuinka tutkimuksia on tarvetta jatkaa.

Ympäristöterveydenhuolto on antanut alueen käyttöä koskevia suosituksia asukkaille. Kissansalmentien eteläpuolisella viheralueella ja tien varressa olevilla pihoilla kannattaa liikkua mahdollisimman vähän lisäselvitysten valmistumiseen asti eikä marjoja, sieniä ja muita alueella kasvaneita kasveja suositella edelleenkään syötäväksi. Puutarhatuotteiden tutkiminen jatkuu kesän 2024 aikana. Kalan käytön rajoitusta ei enää pidetä tarpeellisena. Sulan maan aikana ympäristöterveydenhuolto suosittelee eteistilojen tihennettyä siivousta nihkeällä rätillä ja myös lemmikkien pesua ulkoilun jälkeen suositellaan.