Hoppa till innehåll

Undersökningarna i Kattsundsområdet i Tolkis fortsätter under våren

I Kattsundsområdet i Tolkis görs det under våren nya markundersökningar. Rekommendationerna bl.a. om att man ska undvika röra sig i området gäller fortfarande. Områden där man inte rekommenderas röra sig har märkts med skyltar i terrängen.

Miljöhälsovården tog i början av mars tre stickprov av kranvattnet på Kattsundsvägen. Av proven undersöktes bl.a. tungmetaller och andra föreningar som hade upptäckts i den förorenade marken. I vattenproven märkte man inga avvikande resultat och vattnets kvalitet motsvarade Borgå vattens normala kvalitet.

Miljöhälsovården samlade med hjälp av invånare också prov av livsmedel. Miljöhälsovården fick sammanlagt 18 prov, av vilka tre var fiskar fångade i Kattsundsområdet och resten trädgårdsprodukter. Av proven undersöktes tungmetaller och av fiskar också kvicksilver. I livsmedelsproven upptäckte man inga resultat som skulle ha överskridit gränsvärden.

För invånarna på Kattsundsvägen arrangerades ett invånarmöte den 3 april. Vid mötet gick man igenom undersökningsplanen som baserar sig på historieuppgifter och avtalade om undersökningar på bostadstomterna.

Markundersökningar görs på ett stort område under våren

Markundersökningarna har inletts på markområden som staden äger söder om Kattsundsvägen. Undersökningar görs från Kattsundet genom den f.d. cellulosafabrikens hamn ända till Skallholmsvägen under mars–april, varefter undersökningarna flyttas till tomterna och gatuområdet på Kattsundsvägen (bifogad karta).

Markprov tas med grävmaskin och genom borrning. Dessutom installeras det rör för hängande grundvatten för vattenundersökningar och det görs mätningar av flyktiga organiska föreningar i luften. Under arbetet uppstår det luktolägenhet men det har funnits lukt av svavelväte i området redan innan grävarbeten i undersökningssyfte inleddes. Rapporten om resultaten av markundersökningarna och riskbedömningen blir färdiga på hösten.

– På grund av undersökningarna har man röjt träd på små områden men mera träd kommer inte att fällas. Ris kommer att lämnas på marken för att stöda naturens mångfald, berättar samhällsplaneringschef Enni Flykt.

På grund av rekommenderade åtgärder för skydd av hälsan men också för säkerheten av grävmaskinsarbeten har undersökningsområdet markerats i terrängen med byggplatsskyltar. Det rekommenderas att man undviker att röra sig i undersökningsområdet tills undersökningarna har gett klartecken på att det är tryggt.

För planering av undersökningar har Borgå stad fått hjälp av personer i Borgå som har bott eller arbetat i Tolkisområdet eller i Borgå landskommuns tjänst.

– Observationerna, historiska uppgifter och fotografier har varit värdefulla och vi tackar alla som har hjälpt oss. Begränsningen av området där undersökningar görs år 2024 baserar sig på uppgifter som kommit fram i intervjuerna om markanvändningshistorien, cellulosafabrikens processer och avfall samt stadens markägande, fortsätter Flykt. Med resultaten som underlag bedömer man på nytt hur undersökningar behöver fortsättas.

Miljöhälsovården har kommit med rekommendationer till invånarna om användningen av området. Ända tills de ytterligare utredningarna blir färdiga är det bra att så lite som möjligt röra sig på grönområdet söder om Kattsundsvägen och gårdarna längs vägen och det rekommenderas att man fortsättningsvis inte äter bär, svamp eller andra växter som vuxit på området. Trädgårdsväxternas undersökningar fortsätter under sommaren 2024. Rekommendationen om att begränsa användningen av fisk anses inte längre nödvändig. När marken är ofrusen rekommenderar miljöhälsovården att tamburutrymmen städas oftare med en fuktig trasa och att keldjuren också tvättas efter utevistelse.