Siirry sisältöön

Porvoon keskustan suunnitelmista paljon arvokkaita mielipiteitä

Porvoon torin asemakaavaluonnoksesta ja Porvoon puistokadun kaavarungosta kerättiin asukkailta ja viranomaisilta palautetta jatkosuunnittelun tueksi. Kyselyillä kartoitettiin Läntisen Mannerheiminväylän ja torialueen kehittämisen kipukohtia sekä kysyttiin toiveita siitä, mitä näiden alueiden suunnitelmissa pitäisi vielä erityisesti ottaa huomioon. Puistokadun suunnitelmien osalta liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä valaistus ja vehreys koettiin tärkeiksi seikoiksi. Torisuunnitelmiin liittyvissä palautteissa saatiin kannustavia kommentteja ja torin kehittämissuunnitelmaa pidettiin innostavana ja hienona. Kyselyihin saatiin yhteensä lähes 600 vastausta.

Torimyyntiä ja joukkoliikenteen palveluita arvostetaan

Torin kehittämistä koskevaan kyselyyn vastanneet kertoivat käyttävänsä toria monipuolisesti. Torilla odotellaan linja-autoja, tavataan tuttuja, kävellään torin poikki tai asioidaan torin lähellä. Nykyisen torin parhaina puolina nähtiin mm. torimyyjät, istutukset, linja-autojen saavutettavuus, torin avaruus, torin ympäristön kaupat sekä pysäköintipaikat. Kevyt liikenne, autoilu ja joukkoliikenne toivat kukin torille noin kolmanneksen vastaajista. Joukkoliikenteen tärkeys korostui nuorten vastauksissa.

Lisää viihtyisyyttä, oleskelupaikkoja ja kaupunkitapahtumia

Torin kehittämisessä etenkin nuoret toivoivat vapaata oleskelutilaa, peli- ja toimintapaikkoja, mukavia linja-autokatoksia, penkkejä, kiinnostavaa arkkitehtuuria, vanhojen puiden säilyttämistä sekä uusien puiden istuttamista. Aikuiset puolestaan toivoivat ympärivuotista toimintaa, kaupunkitapahtumia, konsertteja sekä sujuvaa autoilua, mutta myös kävelypainotteista ympäristöä. Torille toivottiin myös parempia oleskelupaikkoja, kauppahallia, lisää puita torialueelle sekä linja-autoasemaa torille tai sen lähelle. Myös toritoiminta ja pysäköintipaikat saivat kannatusta.

Vastauksissa kävi myös ilmi se, ettei nykyistä torialuetta pidetä miellyttävänä, eikä tori nykyisellään houkuttele viihtymään. Jopa 30 prosenttia vastanneista nuorista koki torin turvattomaksi ympäristöksi. Turvattomuuden tunnetta herättivät eniten muut käyttäjät, päihtyneet sekä torin poikki kulkeva liikenne.

Huonona torisuunnitelmaa piti alle viidennes vastaajista. Suunnitelmassa epävarmuutta herättivät linja-autolaiturien riittävyys, linja-autopysäkkien sijainti torin reunoilla sekä huoli torin autioitumisesta. Torin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.11.2019 – 7.1.2020. Torikyselyyn osallistui yli 400 vastaajaa. Myös nuorten vastaajien ryhmä tavoitettiin hyvin.

Valaistusta, katupuita ja liikkumisen sujuvuutta

Nykyisen Mannerheiminväylän kehittämistä koskevissa palautteissa tärkeäksi koettiin liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä valaistus alueella. Suunnitelmissa positiivisena nähtiin erityisesti vehreyden tuominen kaupungin sisääntuloväylälle sekä kevyenliikenteen toimivuuden parantaminen. Alueen kehittäminen nähtiin mahdollistavan kaupungin kasvun. Kiertoliittymä- ja liityntäpysäköintisuunnitelmia myös kiiteltiin.

Kyselyyn vastanneista 67 prosentin mielestä laaditut suunnitelmat parantaisivat alueen luonnetta ainakin jonkin verran. Asuminen puistokadun varrella ja korkea rakentaminen jakoivat mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vastaajista hieman yli puolet näkisi puistokadun mahdollisena asuinpaikkanaan tulevaisuudessa. Naapurustosta tulleissa mielipiteissä vastustettiin täydennysrakentamista.

Huonona kaavarungon suunnitelmissa nähtiin korkea lähiömäinen rakentaminen. Palautteissa pelättiin myös, että suunnitelmat eivät toteutuisi suunnitelmien mukaisesti ja että kadusta tulisi sekava ja ahdas. Kiertoliittymiä toivottiin esitettyä useampaan paikkaan. Liikenteen sujuvuutta ja asumisviihtyisyyttä kadun varressa epäiltiin vilkkaasta liikenteestä johtuen. Porvoon puistokadun kaavarunko oli nähtävillä 22.11.2019–7.1.2020. Alueen kehittämistä koskevaan kyselyyn vastasi 178 henkilöä.

Suunnittelua jatketaan palautteet huomioiden

Porvoon Puistokadun kaavarunko on yleissuunnitelma alueen kehittämiseksi. Kaavarunko toimii ohjeena jatkosuunnittelulle, mutta ei ole lainvoimainen ohjaava kaava. Suunnitelma tehtiin, jotta aluetta voidaan kehittää kokonaisuutena ja jotta Porvoon sisääntulosta tulisi viihtyisä osa kaupunkia. Kaavarungon pohjalta suunnittelutyö jatkuu asemakaavojen muodossa. Edellytykset alueen rakentamiselle selvitetään asemakaavahankkeilla, jotka käsittävät vuorovaikutusta mm. asukkaiden kanssa.

Porvoon puistokadun kaavarungon ja siitä saadun palautteen pohjalta ohjelmoidaan alueen tuleva asemakaavoitus ja suunnitellaan tulevaa vuorovaikutusmenettelyä. Torin suunnittelu jatkuu asemakaavaehdotuksen valmistelulla alkuvuonna 2020.

Lisätietoja
kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, puh. 040 623 2614, dan.mollgren@porvoo.fi