Hoppa till innehåll

Många värdefulla åsikter om planerna för Borgå centrum

Invånarnas och myndigheternas åsikter om detaljplaneutkastet för Borgå torg och dispositionsplanen för Borgå parkgata samlades som stöd för den fortsatta planeringen. Med enkäterna kartlades svåra frågor i anslutning till utvecklingen av Västra Mannerheimleden och torgområdet och samlades önskemål om vad som ännu speciellt borde beaktas i planerna för dessa områden. Trafikens säkerhet och framkomlighet samt belysning och grönhet ansågs vara viktiga i fråga om planerna för Borgå parkgata. I responsen på torgplanerna var kommentarerna uppmuntrande, och utvecklingsplanen för torget ansågs vara inspirerande och fin. Det kom nästan 600 svar på enkäterna.

Torgförsäljning och kollektivtrafikens tjänster värdesätts

De som svarade på enkäten om utvecklingen av torget berättade att de använder torget mångsidigt. Svaranden väntar på buss och träffar bekanta på torget, går genom torget och uträttar ärenden nära torget. De bästa sidorna med det nuvarande torget anses vara bland annat torgförsäljarna, planteringarna, öppenheten, affärerna kring torget, parkeringsplatserna och att bussarna är nära. Cirka en tredjedel kommer till torget gående eller med cykel, en tredjedel med bil och en tredjedel med kollektivtrafik. Betydelsen av kollektivtrafiken betonades i de ungas svar.

Mera trivsel och flera utrymmen för vistelse och stadsevenemang

I fråga om utvecklingen av torget önskade i synnerhet de unga att det finns fritt utrymme för vistelse, utrymmen för spel och verksamheter, trevliga busshållplatser med tak, bänkar, intressant arkitektur samt att gamla träd bevaras och nya träd planteras. De vuxna önskade däremot att det finns mera året runt verksamhet, stadsevenemang, konserter och att bilismen är smidig men samtidigt önskade de också en promenadvänlig miljö. På torget önskades bättre utrymmen för vistelse, en saluhall, flera träd samt en busstation på torget eller i närheten av det. Också torgverksamheten och parkeringsplatserna fanns med i svaren.

Av svaren kom det fram också att torget inte anses vara trivsamt nu och att det inte lockar till vistelse. Till och med 30 % av de unga som svarade känner sig otrygga på torget. Detta beror i synnerhet på andra människor, påverkade människor samt trafiken som kör genom torget.

Under en femtedel av dem som svarade tyckte att torgplanen är dålig. Det tvekades över om det finns tillräckligt med busshållplatser, hur hållplatserna placeras kring torget och om torget töms på folk. Detaljplaneutkastet för torget var framlagt 7.11.2019 – 7.1.2020. Det kom över 400 svar på enkäten om torget. Många av svaranden var unga.

Belysning, gatuträd och smidig trafik

I responsen på utvecklingen av den nuvarande Västra Mannerheimleden ansågs trafikens säkerhet och framkomlighet samt belysningen i området vara viktiga. Det positiva i planerna var att infartsvägen till staden blir grönare och att gång- och cykeltrafiken blir mer fungerande. Utvecklingen av området ansågs möjliggöra stadens tillväxt. Också planerna för cirkulationsplatsen och infartsparkeringen fick beröm.

Av dem som svarade tyckte 67 % att planerna förbättrar områdets karaktär åtminstone en aning. Att bo vid Borgå parkgata och högt byggande delade åsikterna. Lite över hälften av de som svarade anser att de kunde bo vid parkgatan i framtiden. Grannarna motsatte sig det kompletterande byggandet.

Det höga förortsliknande byggandet ansågs vara dåligt i dispositionsplanen. Det kom fram också att människorna är rädda för att byggandet inte utförs enligt planerna och att gatumiljön blir oordnad och trång. Cirkulationsplatser önskades på flera ställen än vad som anvisas i planen. Svaranden misstänkte på grund av den livliga trafiken att trafiken inte blir smidig och att det inte är trivsamt att bo vid gatan. Dispositionsplanen för Borgå parkgata var framlagd 22.11.2019 – 7.1.2020. På invånarenkäten om utvecklingen av området svarade 178 personer.

Planeringen fortsätter med beaktande av responsen

Dispositionsplanen för Borgå parkgata är en översiktsplan för utvecklingen av området. Dispositionsplanen styr den fortsatta planeringen men den är inte en lagakraftvunnen styrande plan. Planen gjordes så att området kan utvecklas som en helhet och att infarten till Borgå skulle bli en trivsam del av staden. Planeringsarbetet fortsätter utgående från dispositionsplanen i form av detaljplaner. Förutsättningarna för byggandet i området utreds med detaljplaneprojekt som omfattar växelverkan bland annat med invånarna.
På grund av dispositionsplanen för Borgå parkgata och responsen på den planeras den framtida planläggningen av området och den framtida växelverkan. Planeringen av torget fortsätter med beredning av ett detaljplaneförslag i början av år 2020.

Ytterligare information

stadsplaneringschef Dan Mollgren, tfn 040 623 2614, dan.mollgren@porvoo.fi