Siirry sisältöön

Porvoon kouluilla yhtenäiset linjaukset kevään opetuksesta, tuesta ja arvioinnista

Porvoossa on yhtenäistetty etäopetuksen laadun, oppimisen tuen, kouluvierailujen ja arvioinnin periaatteita poikkeusoloissa.

Porvoossa on yhtenäistetty etäopetuksen laadun, oppimisen tuen, kouluvierailujen ja arvioinnin periaatteita poikkeusoloissa.

Etäopetuksen laatusuosituksilla varmistetaan yhtenäinen laatutaso 

Porvoon koulutusjaostot saivat huhtikuussa tiedoksi etäopetuksen laatusuositukset. Ne varmistavat koulujen etäopetuksen tasalaatuisuuden sekä yhtenäistävät koulujen toimintatapoja.

– Laatusuosituksiin koottiin hyviksi todetut käytännöt jo käynnistyneestä etäopetuksesta. Keskeistä on, että oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen, olla vuorovaikutuksessa luokkansa kanssa, ja että myös huoltajat saavat tietoa koulunkäynnistä säännöllisesti, koulutusjohtaja Jari Kettunen tiivistää.

– Tärkeää on myös, että mahdolliset oppimishaasteet huomataan ja tilanteisiin tartutaan. Oppilaiden ja huoltajien on tiedettävä, kenen puoleen he voivat kääntyä erilaisissa kysymyksissään: opetuksesta vastaa opettaja, opetusjärjestelyiden suunnittelusta ja johtamisesta rehtori, hyvinvoinnin tukemisesta vastaa oppilashuolto, koulutusjohtaja Rikard Lindström toteaa.

Oppilaita tuetaan myös poikkeusoloissa

Koulujen antamasta oppimisen tuesta huolehditaan myös poikkeusolojen etäopetuksessa. Oppilaille on tarjolla esimerkiksi tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Etäopetuksessa oppilaat saavat tarpeen mukaan tukea ja ohjausta esimerkiksi puhelimitse tai ja Teams-yhteyden avulla.

Olemme pystyneet tarjoamaan tukea etäopetuksen aikana eri tavoin. Lisäksi erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat sekä oppilaanohjaajat seuraavat ja tukevat oppilaan opiskelua, kertoo Linnajoen koulun rehtori Päivi Outinen.

Kevään edetessä olemme huomanneet, että tuen tarpeet ovat kasvaneet. Olemmekin lisänneet tukiopetusta ja tukea tehtävien tekemisessä. Koulumme erityisopettaja, koulunkäynninohjaajat ja opettajat ovat säännöllisesti yhteydessä oppilaisiin. Meillä on vahva ajatus siitä, että kaikki oppilaat tulee tavoittaa joka päivä, toteaa Vårberga skolanin rehtori Jaana Viljakainen.

Tukiopetusta ja osa-aikaista erityistä tukea on annettu etäopetuksessa oleville oppilaille etänä. Jatkossa tukea voidaan antaa opettajan esityksestä lähiopetuksena koululla silloin, kun se on perusteltua, ja opetuksesta on sovittu rehtorin ja huoltajan kanssa. Lähiopetusjaksosta ja sen tuntimäärästä tulee rehtorin ilmoittaa etukäteen koulutusjohtajalle. Tuen on oltava suunnitelmallista, ja se kirjataan oppilaan tietoihin.

Olemme koulussamme antaneet tuki- ja erityisopetusta etäopetuksena, mutta nyt otamme lisäksi käyttöön mahdollisuuden antaa lähiopetusta niille oppilaille, joiden kohdalla tämä tuki- ja erityistuki ei näytä riittävän. On myös oppilaita, joilla on haasteita saada tehtävät tehtyä tai he kokevat itse, että etäopetus on vaikeaa. Myös näille oppilaille annetaan mahdollisuus saada tukiopetusta lähiopetuksena. Käymme läpi tuen tarpeen sekä koulun henkilökunnan että huoltajien kanssa. On myös tärkeää kuunnella oppilasta ja räätälöidä hänelle sopivaa opetusta. Opetus toteutetaan turvallisuus huomioiden, Jaana Viljakainen kertoo.

Kouluilla on lisäksi yhtenäinen toimintatapa seurata ja huolehtia esimerkiksi oppilaiden koulupoissaoloista. Niihin puututaan poikkeusoloissakin herkästi.

Seuraavaan koulun tutustuminen tapahtuu etänä

Perinteikkäät ja tärkeät kouluun tutustumiset on tältä keväältä peruttu. Ensimmäisen luokan aloittaminen tai yläkouluun siirtyminen on kuitenkin merkittävä vaihe oppilaan koulupolulla, joten koulut esittelevät tänä keväänä itsensä uusille oppilaille uudella tavalla. 

– Linnajoen koulun tukioppilaat ja opettajat tekevät esittelyvideon tuleville yläkoulun oppilaille. Toukokuun aikana oppilaille ja huoltajille lähetetään myös tietoa ja ohjeita, jotka auttavat yläkouluun siirtymisessä, toteaa Päivi Outinen.

Alakouluista Peipon koulussa tulevat 1.-luokkalaiset ehtivät käydä koululla tutustumassa jo ennen poikkeusoloja.

– Varsinainen toukokuulle sovittu tutustumispäivä jää väliin, mutta oppilaille tullaan lähettämään vielä sähköinen tervehdys. Mietimme myös luokkakohtaisten etävanhempainiltojen järjestämistä, Peipon koulun rehtori Antti Ylöstalo kertoo.

Eskarit ovat tutustuneet kouluun säännöllisesti jo syksyllä ja osa kevätlukukaudella. Otamme syksyllä hyvillä mielin vastaan uudet ekaluokkalaiset. Kuudesluokkalaiset eivät ehkä voi osallistua perinteiseen tutustumispäivään toukokuussa, mutta käsityksemme mukaan yläkoulut aikovat keskittyä seiskaluokkalaisten vastaanottamiseen syyslukukauden alettua. Heille järjestetään ohjelmaa, mikä tutustuttaa heitä koulun käytäntöihin. Jos meille tarjoutuu muita vaihtoehtoja, otamme toki niitä iloisesti vastaan, sanoo Jaana Viljakainen.

Arviointi tehdään samoilla periaatteita kuin normaalioloissa

Opetushallitus on ohjeistanut kuntia arvioinnista poikkeusaikana. Merkittäviä muutoksia arvioinnissa ei ole, sillä suuri osa kouluvuotta on jo takana ja arviointia tapahtuu koko kouluvuoden ajan jatkuvalla arvioinnilla.

– Arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen ohjeita ja huomioidaan lähiopetuksen ja etäopetuksen aikainen monipuolinen osaamisen näyttö arviointia tehtäessä, muistuttaa Päivi Outinen.

– Lukuvuoden arviointi tehdään samoin periaattein kuin normaalioloissa. Lukuvuoden aikana annetut näytöt täydentyvät etäopetuksen aikaisilla näytöillä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vaikuttaneet koulutyöhön, mutta oppilaille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet osaamisen osoittamiseen kunkin oppilaan olosuhteiden mukaan, kertoo Ylöstalo.

Arviointi tehdään opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Sekä aiemmin lukuvuoden aikana tehdyt työt että etäopetuksena tehdyt työt muodostavat hyvän kokonaiskuvan oppilaan oppimisesta. Tärkeätä on tarkastella oppimista prosessina ja nähdä tämä kokonaisuus arvioinnissa, sanoo Jaana Viljakainen