Hoppa till innehåll

Skolorna i Borgå har gemensamma riktlinjer för vårens undervisning, stöd och bedömning

Borgå har förenhetligat principerna för distansundervisningens kvalitet, stöd för lärandet, besöksdagar och bedömning under undantagsförhållandena.

Borgå har förenhetligat principerna för distansundervisningens kvalitet, stöd för lärandet, besöksdagar och bedömning under undantagsförhållandena.

En enhetlig kvalitetsnivå säkerställs med kvalitetsrekommendationer för distansundervisningen

Utbildningssektionerna i Borgå fick kvalitetsrekommendationerna för distansundervisning för kännedom i april. Kvalitetsrekommendationerna säkerställer att skolornas distansundervisning håller en jämn kvalitet och förenhetligar skolornas arbetssätt.

– I kvalitetsrekommendationerna har samlats arbetssätt som redan har konstaterats fungera bra i distansundervisningen. Det centrala är att eleven har rätt att dagligen få stöd för sitt lärande av läraren och att ha växelverkan med sin klass, och att också vårdnadshavarna ska få information om skolgången regelbundet, sammanfattar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

– Det är också viktigt att eventuella svårigheter med inlärningen upptäcks och att man tar itu med detta. Elever och vårdnadshavare måste veta till vem de kan vända sig med olika frågor: läraren svarar för undervisning, rektorn svarar för planering och ledning av undervisningsarrangemang och elevvården svarar för stöd för välmåendet, konstaterar utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Eleverna får stöd också i undantagsförhållandena

Skolorna ser till att eleverna för stöd för lärandet också nu då undervisningen sker på distans. Eleverna erbjuds till exempel stödundervisning eller specialundervisning på deltid. I distansundervisning får elever stöd och handledning enligt behov exempelvis per telefon eller via Teams.

Vi har kunnat erbjuda stöd på olika sätt under distansundervisningen. Speciallärare, skolgångshandledare och elevhandledare följer dessutom upp elevens studier och ger stöd, berättar Linnajoen koulus rektor Päivi Outinen.

Under vårens lopp har vi lagt märke till att behovet av stöd har ökat. Vi har därför ökat stödundervisningen och ger eleverna mera stöd i att göra uppgifterna. Specialläraren, skolgångshandledarna och lärarna från vår skola är regelbundet i kontakt med eleverna. För oss är det viktigt att nå alla elever varje dag, konstaterar Vårberga skolas rektor Jaana Viljakainen.

Elever som studerar på distans har fått stödundervisning och särskilt stöd på distans. I fortsättningen kan stödet på lärarens förslag ges som närundervisning i skolan om det är motiverat, och om man har kommit överens om undervisningen med rektorn och vårdnadshavaren. Rektorn ska på förhand meddela utbildningsdirektören om perioden med närundervisning och antalet undervisningstimmar. Stödet ska vara planmässigt och det ska skrivas in i elevens uppgifter.

I vår skola har vi gett stöd- och specialundervisning som distansundervisning, men nu inför vi också möjligheten att ge närundervisning till de elever för vilka denna form av stödundervisning och särskilt stöd inte verkar räcka. Det finns också elever som har svårigheter att göra sina uppgifter eller som själva upplever att distansundervisning är svårt. Också dessa elever erbjuds möjlighet att få stödundervisning som närundervisning. Vi går igenom behovet av stöd både med skolans personal och med vårdnadshavarna. Det är också viktigt att lyssna på eleven och skräddarsy en lämplig undervisning just för honom eller henne. Undervisningen ordnas så att säkerheten tas i beaktande, säger Jaana Viljakainen.

Skolorna har dessutom en gemensam modell för hur de följer upp elevernas skolfrånvaro. Tröskeln för att ingripa är låg också i undantagsförhållandena.

Eleverna bekantar sig med nästa skola på distans

De traditionella och viktiga besöksdagarna är inställda denna vår. Att börja i första eller sjunde klass är ändå ett viktigt steg på elevens skolstig, så den här våren presenterar sig skolorna för nya elever på ett nytt sätt.  

– Vänelever och lärare i Linnajoen koulu gör en presentationsvideo för nya elever. Under maj kommer elever och vårdnadshavare också att få information och anvisningar som är till hjälp då man börjar i sjuan, konstaterar Päivi Outinen. 

I Peipon koulu hann de blivande ettorna redan besöka skolan innan undantagsförhållandena började. 

– Den egentliga besöksdagen som var planerad att hållas i maj är inställd, men eleverna kommer ännu att få en elektronisk hälsning. Vi funderar också på att ordna föräldrakvällar på distans för de enskilda klasserna, berättar Peipon koulus rektor Antti Ylöstalo.

Förskoleeleverna har bekantat sig med skolan regelbundet redan på hösten och en del på våren. Vi tar emot de nya ettorna med gott humör på hösten. Sexorna kan kanske inte delta i den traditionella besöksdagen i maj, men vår uppfattning är att högstadierna kommer att koncentrera sig på att ta emot sjuorna när höstterminen börjar. Man ordnar program för dem för att de ska få bekanta sig med skolans praxis. Om vi erbjuds andra alternativ, tar vi förstås emot dem med glädje, säger Jaana Viljakainen.

Bedömningen genomförs enligt samma principer som i normala fall

Utbildningsstyrelsen har gett kommunerna anvisningar för hur bedömningen ska genomföras i undantagsförhållandena. Det sker inga betydande förändringar i bedömningen, eftersom en stor del av skolåret redan är förbi och bedömningen sker under hela läsåret genom kontinuerlig bedömning.

– I bedömningen följs Utbildningsstyrelsens anvisningar, och de mångsidiga prov på kunnande som eleven gett under närundervisningen och distansundervisningen beaktas i bedömningen, påminner Päivi Outinen.

– Läsårets bedömning genomförs enligt samma principer som i normala fall. De prov på kunnande som getts under läsåret kompletteras med de prov som ges under distansundervisningen. De exceptionella undervisningsarrangemangen har påverkat skolarbetet, men eleverna ges mångsidiga möjligheter att visa sitt kunnande enligt respektive elevs förhållanden, säger Ylöstalo. 

– Bedömningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar. Både de arbeten som eleven gjort tidigare under läsåret och de arbeten som gjorts under distansundervisningen ger en bra helhetsbild av elevens lärande. Det viktiga är att granska lärandet som en process och se denna helhet i bedömningen, säger Jaana Viljakainen.