Siirry sisältöön

Suunnittele unelmiesi Porvoo 2050 — vielä viikko aikaa vastata

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan suunnittelutyö alkaa.

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan suunnittelutyö alkaa.

Tällä kertaa suunnittelussa kokeillaan rohkeasti aivan uutta. Suunnittelutyö aloitetaan asukkaiden omilla ideoilla ja näkemyksillä: mihin suuntaan ja miten kaupungin tulisi kasvaa ja kehittyä?

Vuosikymmenen merkittävimmässä kaavatyössä tarkastellaan maankäyttöä vuoteen 2050 asti. Merkittävä osa ympäristöstä on jo valmiina, mutta seuraavat 30 vuotta tuovat mukanaan myös muutoksia.

Tulisiko kaupungin kasvaa länteen vai itään? Vai pitäisikö hyödyntää jo rakennettuja katuja, teitä ja alueita sekä kasvaa sisältäpäin tiivistäen? Minne tulisi päästä pyörällä mahdollisimman vaivattomasti? Miten uuteen itärataan tulisi varautua? Mitkä alueet pitäisi ehdottomasti jättää rakentamisen ulkopuolelle? 

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haetaan nyt kuntalaisten vastauksia.

Vastaa kyselyyn 13.6 mennessä — tulosten pohjalta osayleiskaavatyö etenee ja laaditaan rakennemallit

Kaupungin verkkosivuille avautuu kysely, jonka kautta kuntalaiset pääsevät suunnittelemaan oman unelmiensa Porvoon. Kysely on avoinna 13.6.2021 saakka. Se on saatavilla myös paperimuodossa palvelupiste Kompassista.

− Kyselyn tulosten perusteella muodostetaan kolmesta neljään kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta kuvaavaa yleispiirteistä rakennemallia. Mallien vaikutukset arvioidaan ja niitä vertaillaan keskenään. Vertailussa huomioidaan myös, miten mallit toteuttavat kaupunkistrategiaa, kertoo yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Rakennemallit ja vaikutusten arviointi tulevat nähtäville syksyllä 2021, jolloin kuntalaiset voivat esittää oman näkemyksensä parhaasta mallista. Palautteen perusteella valitaan malli tai mallien yhdistelmä, jonka pohjalta jatketaan osayleiskaavatyötä ja laaditaan kaavaluonnos. Kaavaluonnos tulee nähtäville ja kaikkien kommentoitavaksi.

Avoin keskustelu ja laaja osallistuminen vie suunnittelua eteenpäin

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa yleiset puitteet. Osayleiskaavaprosessi vie arviolta 4–5 vuotta.

− Tarjoamme kuntalaisille tietoa suunnittelusta sekä riittävästi keskustelu- ja osallistumismahdollisuuksia. Avoin keskustelu ja laaja osallistuminen vievät parhaiten eteenpäin porvoolaisten maankäytön tulevaisuutta linjaavaa merkittävää kaavatyötä, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Osayleiskaavaprosessin edetessä tehdään useita kyselyjä sekä järjestetään asukastilaisuuksia ja kaikille avoimia seminaareja. Osayleiskaavan vaiheet esitellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä saatavilla myös paperimuodossa Kompassista. 

Tiedotamme etenemisestä paikallisille medioille sekä kaupungin omissa viestintäkanavissa. Tietoa saa myös suunnittelijoilta.

Osayleiskaavatyö koskettaa kaikkia porvoolaisia

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava kattaa Porvoon kaupunkimaisesti rakennetun alueen, kaupunkitaajaman, sekä sen ympärillä olevan kehysalueen. Kaupunkitaajama on pääosin asemakaavoitettu. Kehysalue on välittömästi kaupunkimaiseen alueeseen kytkeytyvää osa-aluetta kaupunkimaisen alueen ja maaseudun välillä. 

Suunnittelualueen maapinta-ala on noin 129 km² ja vesipinta-ala 6 km². Alueella asuu noin 39 300 asukasta, joka on noin 78 % koko Porvoon väestöstä. Suunnittelualueen maapinta-ala on noin 129 km² ja vesipinta-ala 6 km². 

Vaikka keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava kattaa vain osan Porvoon kaupungin alueesta, osayleiskaavatyö vaikuttaa koko Porvoon kehitykseen ja kaikkien porvoolaisten arkeen pitkällä tähtäimellä. Elinvoimainen kaupunkitaajama on hyväksi myös ympäröivien kylien kehitykselle.

Linkit

Lisätietoja:

Yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, kaupunkisuunnittelu
puh. 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, kaupunkisuunnittelu
puh. 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi

Fakta:

Mitä ovat yleiskaava ja osayleiskaava?

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa määritetään kaupungin kehityksen suuret linjat sekä eri alueiden käyttö, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainti.

Yleiskaavan tehtävänä on eri toimintojen yleispiirteinen ohjaaminen ja yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja määräykset sekä selostus.