Hoppa till innehåll

Arbetet med delgeneralplanen Dina drömmars Borgå 2050 inleds med kommuninvånarnas egna planer

Planeringsarbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå inleds.

Planeringsarbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå inleds.

Den här gången prövar vi djärvt något helt nytt i planeringen. Planeringsarbetet inleds med invånarnas egna idéer och åsikter: i vilken riktning och hur ska staden växa och utvecklas?

I årtiondets viktigaste planläggningsarbete granskar vi markanvändningen fram till 2050. En betydande del av miljön är redan färdig, men de kommande 30 åren medför också förändringar.

Ska staden växa västerut eller österut? Eller borde vi utnyttja de redan byggda gatorna, vägarna och områdena och växa genom en förtätning inom det befintliga området? Vilka områden behöver vi så lätt som möjligt nå med cykel? Hur ska vi förbereda oss på den framtida Östbanan? Vilka områden bör vi absolut lämna obyggda? 

Svar på dessa och många andra frågor önskar vi nu från kommuninvånarna.

Svara på enkäten senast 13.6 — utifrån resultaten kommer vi att fortsätta arbetet med delgeneralplanen och utarbeta strukturmodeller

På stadens webbplats öppnas en enkät genom vilken kommuninvånarna kan planera sina drömmars Borgå. Enkäten är öppen till 13.6.2021. Enkäten kan också fås på papper från servicekontoret Kompassen.

− Utifrån resultaten från enkäten bildar vi en allmän modell för samhällsstrukturen i tre eller fyra stadsområden. Modellernas konsekvenser bedöms och modellerna jämförs sinsemellan. I jämförelsen beaktas också hur modellerna förverkligar stadsstrategin, berättar generalplanschef Maija-Riitta Kontio.

Strukturmodellerna och konsekvensbedömningen offentliggörs hösten 2021, och kommuninvånarna kan då ge sin bedömning om, vilken av modellerna som är bäst. Utifrån responsen väljs en modell eller en kombination av modeller utifrån vilken arbetet med delgeneralplanen fortsätter och ett utkast till plan utarbetas. Utkastet till plan kommer att läggas fram för påseende. och då kan alla kommentera den.

Med en öppen dialog och ett brett deltagande kommer vi framåt med planeringen

Utarbetandet av planen är en mångfasig process där det ingår planering, växelverkan och beslut. Markanvändnings- och bygglagen ger de allmänna ramarna för processen. Hela processen tar uppskattningsvis 4–5 år.

− Vi erbjuder kommuninvånarna information om planeringen samt tillräckliga möjligheter till diskussion och deltagande. Med en öppen dialog och ett brett deltagande kan vi på bästa sätt genomföra detta betydande planarbete, där vi drar upp riktlinjerna för den framtida markanvändningen i Borgå, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Under delgeneralplaneprocessen kommer vi att göra många enkäter och ordna invånarmöten och seminarier som är öppna för alla. De olika skedena i delgeneralplanearbetet presenteras i en plan för deltagande och bedömning, som kan läsas på stadens webbplats eller som pappersdokument i Kompassen. 

Vi informerar via lokala medier och stadens egna kommunikationskanaler om hur arbetet framskrider. Information fås också från planerare.

Arbetet med delgeneralplanen berör alla Borgåbor.

Delgeneralplanen för centrala stadsområden i Borgå omfattar det byggda stadsliknande området, stadsbebyggelsen, samt ett omgivande ramområde. Stadsbebyggelsen är i huvudsak detaljplanerad. Ramområdet är ett delområde som ansluter sig direkt till det stadsliknande området och ligger mellan det stadsliknande området och landsbygden. 

Planeringsområdets markareal är cirka 129 km² och vattenareal 6 km². I området bor ca 39 300 personer, ungefär 78 % av Borgås befolkning. Planeringsområdets markareal är cirka 129 km² och vattenareal 6 km². 

Även om delgeneralplanen för centrala stadsområden endast täcker en del av Borgå stads område, påverkar delgeneralplanearbetet hela stadens utveckling och alla Borgåbors vardag på lång sikt. En livskraftig stadsbebyggelse är bra också för utvecklingen av de omgivande byarna.

Länkar:

Ytterligare information:

Generalplanechef Maija-Riitta Kontio, stadsplaneringen
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@borga.fi

Stadsplaneringschef Dan Mollgren, stadsplaneringen
tfn 040 623 2614
dan.mollgren@borga.fi

Fakta:

Vad avses med generalplan och delgeneralplan?

Generalplanen är kommunens översiktliga markanvändningsplan. I generalplanen fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser och trafikleder eller rekreationsområden.

Generalplanen har till uppgift att i allmänna drag styra och samordna olika funktioner. Genom generalplanläggningen avgörs principerna för den eftersträvade utvecklingen, och generalplanen styr utarbetandet av detaljplaner för området. Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett bestämt delområde, och då kallas den delgeneralplan. Generalplanen presenteras på en karta och till den fogas planbeteckningar och bestämmelser samt en beskrivning.