Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.1.2020

Askolan kunnanhallituksen päätös sote-palveluiden uudelleenjärjestämisestä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti todeta kannanottonaan Askolan kunnanhallitukselle, että Porvoon kaupunki on kiinnostunut aloittamaan neuvottelut Askolan sote-palvelujen järjestämisvastuun mahdollisesta siirtämisestä Porvoon kaupungille vuodesta 2021 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä rahoitusjohdon kanssa laatii mahdollisen järjestämisvastuun siirtoon liittyvät taloudelliset, toiminnalliset ja riskienhallintaan liittyvät lähtökohdat tiiviissä yhteistyössä Askolan kunnan kanssa.

Kaupunginhallitus totesi lisäksi, että asian laajuuden ja aikataulun vuoksi on perusteltua, että viranhaltijavalmistelun lisäksi on mahdollista lisäksi käyttää tarpeellista ulkopuolista asiantuntija-apua.

Askolan kunnanhallitus on tiedustellut, onko Porvoon kaupungilla tai Keski-Uusimaan sote-kuntayhtymällä kiinnostusta neuvotella Askolan kunnan sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä vuoden 2021 alusta alkaen niin, että nettokustannustaso alenee pysyvästi yhteensä 676 000 euroa eli noin 6,6 prosenttia, ja silti riittävät lähipalvelut tulevat turvatuiksi.

Porvoon kaupunki on alustavasti selvittänyt Porvoon ja Askolan sote-kustannusten tasoa, rakennetta ja sisältöä. Askolan tarvevakioidut nettokustannukset sekä asukaskohtaiset nettokustannukset ovat jonkin verran Porvoota suuremmat, mikä viittaa siihen, että jonkinlainen laskennallinen säästöpotentiaali on olemassa järjestämisvastuun siirrolla. Myös tiettyjä toiminnallisia tehokkuushyötyjä on tunnistettu laajemman yhteistyön myötä.

Arviot mahdollisista säätöistä ovat tässä vaiheessa kuitenkin hyvin alustavia laskennallisia arvioita. Vaikka järjestämisvastuun siirto mahdollistaisi jonkinlaisia tehokkuushyötyjä, ovat Askolan kunnan esittämät säästötavoitteet haastavia saavuttaa jo vuosina 2021 ja 2022.

Lausunto hallinto-oikeudelle, kunnallisvalitus sivistysjohtajan valinnasta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa hallinto-oikeudelle lausunnon sivistysjohtajan valintaa koskevasta valituksesta. Kaupunki edellyttää lausunnossaan, että valitus on hylättävä perusteettomana. Kaupunki katsoo sekä viranhakumenettelyn että valintapäätöksen olleen lainmukainen ja toteaa, ettei valituksessa ole esitetty perusteita, jotka mahdollistaisivat valintapäätöksen kumoamisen. Jaakko Jalonen ja Sari Gustafsson eivät osallistuneet asian käsittelyyn. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.