Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.1.2020

Askola kommunstyrelses beslut om en omorganisering av social- och hälsovårdstjänster

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera till Askola kommunstyrelse som sitt ställningstagande att Borgå stad visar sitt intresse för att inleda förhandlingar om en eventuell överförande av anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola till Borgå stad fr.o.m. år 2021. Social- och hälsovårdssektorn och finansieringsledningen tar i nära samarbete med Askola kommun fram utgångspunkterna för ekonomi, verksamhet och riskhantering som anknyter till en eventuell överföring av anordnandeansvaret.

Stadsstyrelsen konstaterade ytterligare att det med hänsyn till ärendets omfattning och tidsplan är motiverat att man utöver tjänsteinnehavarberedningen kan anlita behövlig utomstående sakkunnighjälp.

Askola kommunstyrelse har frågat om Borgå stad eller samkommunen för social- och hälsovård i Mellannyland är intresserade av att förhandla om övertagande av anordnandeansvaret för social- och hälsovårdstjänster i Askola kommun fr.o.m. ingången av år 2021. I förfrågan har det förutsatts att nettokostnadsnivån minskar permanent totalt med 676 000 euro (6,6 %). Trots det borde man trygga tillräckliga närtjänster.

Borgå stad har preliminärt utrett nivån på, strukturen och innehållet i social- och hälsovårdskostnaderna i Borgå och Askola. I Askola är de behovsstandardiserade nettokostnaderna och nettokostnaderna per invånare lite större än i Borgå, vilket tyder på att en överföring av anordnandeansvaret ger en viss kalkylmässig besparingspotential. Även viss effektivitetsnytta i verksamheten som följer av ett bredare samarbete har identifierats.

Uppskattningarna av eventuella besparingar är i detta skede ändå mycket preliminära kalkylmässiga uppskattningar. Även om överföringen av anordnandeansvaret möjliggör viss effektivitetsnytta är det utmanande att redan år 2021 och 2022 uppnå de besparingsmål som Askola kommun föreslår.

Utlåtande till förvaltningsdomstolen, kommunalbesvär över valet av en bildningsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge förvaltningsdomstolen ett utlåtande om besvären som gäller valet av bildningsdirektören. I sitt utlåtande förutsätter staden att besvären förkastas som ogrundade. Som sin slutsats anser staden att både rekryteringsprocessen och rekryteringsbeslutet har varit lagenliga och konstaterar att det i besvären inte har framförts grunder som skulle göra det möjligt att upphäva valbeslutet. Jaakko Jalonen och Sari Gustafsson deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen