Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.5.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavaa esitettiin hyväksyttäväksi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan vastineet asemakaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti esittää Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutosta hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Porvoon Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutostyö on lähellä maaliviivaa. Porvoon kaupunkisuunnittelussa valmisteltu asemakaavamuutos koskee aluetta, joka sisältää liikuntakeskuksen keskeisimmät osat (alue sisältää osan Tolkkistentietä, maauimalan alueen ja rajoittuu etelässä Aurorahallin ja Uusimaa Areenan väliin).

Hankkeen tämänhetkistä tilannetta on kuvailtu tarkemmin oheisessa tiedotteessa.

Kaupunkikehityslautakunta päätti uusista joukkoliikenteen lippuhinnoista

Lautakunta päätti kokouksessaan ottaa käyttöön esityksen mukaiset joukkoliikenteen lippuhinnat 3.6.2024 alkaen Porvoon kaupungin ostamilla joukkoliikennematkoilla. Uudet hinnat eivät kuitenkaan koske tässä vaiheessa palveluliikennettä tai kyläkyytimatkoja.

Porvoon kaupungin joukkoliikenneuudistuksessa lippujen hintatason määrittely on ollut yksi keskeisistä asioista. Lautakunnan päätös tulee vaikuttamaan lippuhintoihin Porvoon kaupungin hankkimilla linjoilla 1, 2, 3, 5 ja 7 sekä saaristolinjoilla S1-S3. Uudet hinnat ovat linjoilla käytössä kesäkuun 3. päivä alkaen lukuun ottamatta linjaa 1, jolla ne tulevat käyttöön 21.6.2024.

Tuore päätös muuttaa hinnoittelua myös siten, että jatkossa alle 7-vuotias matkustaja kulkee maksutta. Samoin lastenvaunuilla tai rollaattorilla liikkuvilta ei myöskään peritä kesäkuun 3. päivän jälkeen maksua. Tarkemmat tiedot hyväksytystä muutoksesta löytyvät oheisesta tiedotteesta.

Asian käsittely

Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Senioreille alhaisempi käteislippuhinta.

”Esitän, että lasketaan Seniorien eli yli 65-vuotiaiden käteis- ja korttimaksulla ostettavan lipun hintaa 3,50 eurosta 2,50 euroon. Käteis- ja korttimaksun hinta on tässä ryhmässä lähes kaksinkertainen sovelluksella ostettuihin lippuihin verrattuna ikäryhmässä, jossa sovelluksen käyttöönotto voi olla muita ikäryhmiä haastavampaa.”

Ehdotusta kannattivat Seppo Ijäs, Sofia Antman, Mika Laurila ja Riitta Ahola. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Etelä-Kevätkumpuun uusia omakotitaloja – kaavaehdotus tulossa nähtäville

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan vastineet alustaviin lausuntoihin sekä mielipiteisiin ja päätti asettaa Etelä-Kevätkumpu I -nimisen asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Porvoon kaupunkisuunnittelu on kaavatyössään tutkinut mahdollisuutta sijoittaa Kevätkummun nykyisen asuinalueen eteläpuolelle uutta asuinrakentamista. Lautakunnan nähtäville asettamassa asemakaavaehdotuksessa Etelä-Kevätkummun kaava-alueelle osoitetaan 30 uutta tonttia, joille voi rakentaa omakotitalon. Tarkemmat tiedot kaavahankkeesta löytyvät oheisesta tiedotteesta.

Lautakunta päätti keskeyttää Vanhan Porvoon palkkisillan hankinnan

Kaupunkikehityslautakunta päätti keskeyttää Vanhan Porvoon palkkisillan rakennusurakan hankinnan kokouksessaan. Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain mukaisesti uudelleen.

Joulukuun 4. päivä 2023 Porvoon kaupunki julkaisi kansallisen hankintailmoituksen, jossa se pyysi tarjouksia Vanhan Porvoon liimapuisen palkkisillan rakennusurakasta. Suunniteltu rakennusurakka kohdistuisi Vanhan Porvoon siltaan, joka sijaitsee Vanhassa Porvoossa ja ylittää Porvoonjoen.

Vanhan Porvoon palkkisillan rakennusurakan hankinnassa todettiin tarjouskilpailun jälkeen, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä hankinnan kohteen ja sen osalta, mikä tarjoajien on tullut laskea vertailtavaan tarjoushintaan. Lisäksi tarjoajilta pyydetyt referenssivaatimukset ovat olleet tässä hankinnassa epäselviä, mikä on johtanut siihen, että Porvoon kaupungin hankintayksikkö on joutunut tekemään täsmennyspyyntöjä referensseihin liittyen useille tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille.

Edellä mainituilla perusteilla tarjouspyyntö on ollut epäselvä hankinnan kohteen sisällön ja referenssien osalta. Epäselvät seikat ovat sellaisia, että ne ovat olleet luonteeltaan tarjousten vertailuperusteita, ja siten hankintayksikkö katsoo, että tällaisten seikkojen ollessa epäselviä hankintayksiköllä on hankintalain mukainen perusteltu syy keskeyttää hankinta.

Muut asiat

Seppo Ijäs esitti Ilpo Bergströmin kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kaupunki-infrajohtajan päätökseen 25.4.2024 § 50, joten asiasta äänestettiin. Päätös koskee kunnossapidon lava-auton hankintaa. Esittelijän ehdotusta, otto-oikeutta ei käytetä, äänesti kaksi jäsentä (Mika Varpio, Pehr Sveholm). Ijäksen ehdotusta, otto-oikeuden käyttämistä, äänesti yhdeksän jäsentä (Kristel Pynnönen-Andersson, Riitta Ahola, Sofia Antman, Mika Laurila, Seppo Ijäs, Pekka Malin, Gunilla Partanen, Ilpo Bergström, Gia Mellin-Kranck.). Näin ollen lautakunta käytti otto-oikeuttaan kaupunki-infrajohtajan päätökseen 25.4.2024 § 50. Kaupunkikehityslautakunta päätti palauttaa asian valmisteltavaksi käsittelyssä ilmaistuin evästyksin.

Käsiteltäessä kaupunkikehityslautakunnan kokousaikataulua syksylle 2024 lautakunta päätti palauttaa asian valmisteltavaksi.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.