Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.5.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Detaljplanen för Kokon idrottscentrum lades fram för godkännande

Stadsutvecklingsnämnden godkände vid sitt möte bemötandena av och anmärkningarna mot förslaget till detaljplaneändring och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum godkänns.

Arbetet med ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum i Borgå är på slutrakan. Detaljplaneändringen som beretts av stadsplaneringen i Borgå gäller ett område som innehåller de viktigaste delarna av idrottscentrumet (området omfattar en del av Tolkisvägen samt området kring friluftsbadet och gränsar i söder till området mellan Aurorahallen och Uusimaa Areena).

Projektets nuläge beskrivs närmare i det bifogade meddelandet.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade om nya biljettpriser för kollektivtrafik

Nämnden beslutade vid sitt möte att biljettpriserna för kollektivtrafiken enligt förslaget tas i bruk från och med 3.6.2024 på de kollektivtrafikresor som Borgå stad köper. I detta skede gäller de nya priserna emellertid inte servicetrafiken eller tjänsten Byaskjussen.

I Borgå stads kollektivtrafikreform har definiering av biljetternas prisnivå varit en av de viktigaste frågorna. Nämndens beslut kommer att påverka biljettpriserna på linjerna 1, 2, 3, 5 och 7 som Borgå stad upphandlar samt på skärgårdslinjerna S1–S3. De nya priserna kommer att gälla på linjerna från och med den 3 juni med undantag av linje 1, där de kommer att gälla från och med 21.6.2024.

Det färska beslutet ändrar prissättningen också så att en resenär under 7 år i fortsättningen reser avgiftsfritt. På samma sätt tas ingen avgift ut efter den 3 juni av dem som färdas med barnvagn eller rollator. Närmare information om det godkända beslutet finns i det bifogade meddelandet.

Behandling av ärendet

Mika Varpio under behandlingen gav Mika Varpio följande ändringsförslag: ”Senioreille alhaisempi käteislippuhinta.”

”Esitän, että lasketaan Seniorien eli yli 65-vuotiaiden käteis- ja korttimaksulla ostettavan lipun hintaa 3,50 eurosta 2,50 euroon. Käteis- ja korttimaksun hinta on tässä ryhmässä lähes kaksinkertainen sovelluksella ostettuihin lippuihin verrattuna ikäryhmässä, jossa sovelluksen käyttöönotto voi olla muita ikäryhmiä haastavampaa.”

Förslaget understöddes av Seppo Ijäs, Sofia Antman, Mika Laurila och Riitta Ahola. Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt ändrade beslutsförslaget.

Södra Vårberga får nya egnahemshus – planförslaget kommer att läggas fram

Stadsutvecklingsnämnden godkände vid sitt möte bemötandena av de preliminära utlåtandena och åsikterna och beslutade lägga fram detaljplaneförslaget som heter Södra Vårberga I.

Stadsplaneringen i Borgå har i sitt planarbete undersökt möjligheten att bygga nya bostäder söder om det nuvarande bostadsområdet i Vårberga. I det detaljplaneförslag som nämnden lagt fram anvisas 30 nya tomter för planområdet i Södra Vårberga på vilka man kan bygga ett egnahemshus. Närmare information om planprojektet finns i det bifogade meddelandet.

Nämnden beslutade avbryta upphandlingen av balkbro i Gamla Borgå

Stadsplaneringsnämnden beslutade vid sitt möte att avbryta upphandlingen av en byggentreprenad för balkbro i Gamla Borgå. Upphandlingen kommer att konkurrensutsättas på nytt enligt upphandlingslagen.

Den 4 december 2023 publicerade Borgå stad en nationell upphandlingsannons där staden begärde anbud på en byggentreprenad för en balkbro av limträ i Gamla Borgå. Den planerade byggentreprenaden skulle gälla den bro som ligger i Gamla Borgå och går över Borgå å.

I upphandlingen av en byggentreprenad för balkbron i Gamla Borgå slog man efter anbudsförfarandet fast att anbudsbegäran har varit oklar när det gäller föremålet för upphandlingen och vad anbudsgivarna ska ha räknat med i det jämförbara anbudspriset. Dessutom har kraven på referenser varit otydliga i upphandlingen, vilket har lett till att Borgå stads upphandlingsenhet har varit tvungen att begära preciseringar av referenser hos flera anbudsgivare.

På ovannämnda grunder har anbudsförfrågan varit otydlig i fråga om innehållet i upphandlingsföremålet och referenser. De otydliga omständigheterna har till sin karaktär varit jämförelsegrunder för anbuden. Således anser den upphandlande enheten att då dessa omständigheter är otydliga har den upphandlande enheten en i upphandlingslagen avsedd grundad anledning att avbryta upphandlingen.

Övriga ärenden

Seppo Ijäs föreslog understödd av Ilpo Bergström att övertagning används i stadsinfradirektören beslut 25.4.2024 § 50, varvid nämnden röstade om saken. Beslutet gäller inköp av en underhållslastbil. För föredragandens förslag, övertagning används inte, röstade två ledamöter (Mika Varpio, Pehr Sveholm). För Ijäs förslag, användande av övertagning, röstade nio ledamöter (Kristel Pynnönen-Andersson, Riitta Ahola, Sofia Antman, Mika Laurila, Seppo Ijäs, Pekka Malin, Gunilla Partanen, Ilpo Bergström, Gia Mellin-Kranck). Således använde nämnden övertagning i stadsinfradirektören beslut 25.4.2024 § 50. Stadsutvecklingsnämnden beslutade återremittera ärendet till ny beredning med de ställningstaganden som står i behandlingen.

Nämnden beslutade återremittera ärendet ”Stadsutvecklingsnämndens mötesschema, hösten 2024” till ny beredning.

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningar och enhälliga.