Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 24.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Porvoon kaupungissa on voimassa rakennusjärjestys, joka on hyväksytty 12.12.2007. Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty, koska 1.1.2025 astuu voimaan rakentamislaki. Rakennusjärjestys on uusittava rakentamislain mukaiseksi. Uuden lain myötä mm. luvanvaraisuuden raja muuttuu. Uudessa laissa osa rakennuskohteita on vapautettu luvan tarpeesta. Uusi laki muuttaa myös lupajärjestelmän sekä rakennuksen määritelmän.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti, että rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitetaan ja tähän liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville.

Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä

Rakennustarkastaja on 7.6.2023 myöntänyt toimenpideluvan päätöksellä 638-2023-339 § 312. Päätöksessä on myönnetty toimenpidelupa laiturin uusimiselle.
Oikaisua on haettu seuraavista asioista:

  1. Laituria tulisi pienentää vähintään poistamalla neljä sivu puomia oikaisuvaatimuksen kiinteistön puolelta.
  2. Laituri hanke estää valittajien turvallisen rannan käytön ja suunnitteleman laituri hankkeen
  3. Hakija ei hallinnut rakennuspaikkaa
  4. Naapurien kuulemisessa on tapahtunut virhe, jonka johdosta toimenpidelupa on kumottava.
  5. Valittajan mukaan laituri hanke on niin merkittävä, että se edellyttää vesilain mukaisen luvan.
    Rakennusvalvonta katsoo, että myönnetyn luvan mukaisesti asennettuna laituri ei estä valittajan suunnittelemaa laiturihanketta tai muutoin heidän omistamaansa kiinteistönsä käyttöä. Uusi laituri ei merkittävästi poikkea vanhasta laiturista, joka on purettu uuden tieltä.
    Toimenpidelupa on voitu myöntää maankäyttö- ja rakennuslain toimenpidelupaa koskevia sääntöjä noudattaen. Oikaisuvaatimuksissa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätös olisi kumottava. Rakennustarkastajan päätöstä ei edellä esitettyihin perusteluihin viitaten ole syytä kumota.

Käsittelyn aikana Elin Andersson teki seuraavan muutosehdotuksen: Käsiteltäväksi tulleiden valtuuksien määrään liittyvän epävarmuuden vuoksi lautakunta kumoaa päätöksen 638-2023-339 § 312.
Lupa- ja valvontalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Rakennuslupahakemukset, Sunintie 307, Pellinki

Rakennuslupaa haetaan uuden majoitusrakennuksen, saunarakennuksen ja maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi.

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää haetut rakennusluvat päätösehdotuksiin sisältyvine ehtoineen. Samalla päätöksellä myönnetään aloittamisoikeus MRL 144 §:n mukaisesti asetettua vakuutta vastaan.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

Rosk´n Roll Oy, Kilpilahden materiaalikeskuksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa ESAVI/26774/2023, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Rosk´n Roll Oy Ab hakee muutosta Kilpilahden materiaalikeskuksen voimassa olevaan ympäristölupaan. Muutokset koskevat prosessoidun sekajätteen siirtokuormausta ja hyötyjätteen enimmäisvarastointimäärän kasvattamista. Prosessoidun sekajätteen vastaanottomääräksi haetaan 90 000 t/a ja enimmäisvarastointimääräksi 600 t. Prosessoidun sekajätteen siirtokuormaus ei sisällä jätteen murskausta tai lajittelua. Lupaa haetaan hyötyjätteen enimmäisvarastointimäärän kasvattamiseen nykyisestä 1900 tonnista 7 000 tonniin vuodessa. Hyötyjätteiden vastaanottomäärälle tai jätejakeille ei haeta muutosta. Lisäksi hakija hakee muutosta jätteen vastaanottoa, käsittelyhallin lattiarakenteita, kentällä varastointia ja vakuuksia koskeviin lupamääräyksiin.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa Rosk´n Roll Oy:n Kilpilahden materiaalikeskuksen toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamislupaa koskevasta asiasta ESAVI/26774/2023 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös Skaftkärrin esikäsittely- ja välivarastointialueen ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muuttamisesta

Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 6.10.2015 § 117 myöntänyt Porvoon kaupungin kuntatekniikalle ympäristöluvan koskien kivi-, puu- ja maa-ainesten välivarastointia ja esikäsittelyä sekä maa-ainesten hyödyntämistä meluvallin rakentamisessa Skaftkärrin alueella.
Porvoon kaupungin kaupunki-infra on jättänyt Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen ympäristöluvan muuttamiseksi lupamääräyksen 2 osalta.

Lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan muutoksen Porvoon kaupungin Skaftkärrin alueen ympäristöluvan lupamääräykseen 2.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.