Siirry sisältöön

AK 557 Kilpilahti ja Kulloo

Luonnoksen nähtävilläoloaika 5.– 30.6.2023

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden teollisuusalueen kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen.

Ajankohtaista juuri nyt

Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -​selvityksen päivitys – asukastilaisuus Taidetehtaalla 29.2.2024 klo 18.00-20.00!

Porvoon kaupunki on varautunut tuleviin maankäytön muutoksiin Kilpilahden ja Kulloon alueella aloittamalla alueella kaavatyön. Kaupunki on laatinut suunnittelualueelle asemakaavaa sekä asemakaavan muutosta, AK 557 Kilpilahti ja Kulloo. Tämän kaavan ja kaavamuutoksen tarkoituksena on elinkeinotoiminnan edistäminen nykyisellä paikallaan Porvoon Kilpilahdessa. Samalla asemakaavan tavoitteena on tehostaa jo olemassa olevien kaavoitettujen alueiden käyttöä, jotta vaarallisten aineiden tuotantoalueita ei tarvitse laajentaa suunnittelualueen ulkopuolelle.
Asemakaava ja asemakaavan muutos AK557 Kilpilahti ja Kulloo oli luonnoksena nähtävänä kesäkuussa 2023. Kilpilahti, Kulloo ja Mickelsbölen osayleiskaavatyö on myös tekeillä. Tämän osayleiskaavan lähtöselvitykset ja alustavat tavoitteet olivat nähtävänä syys-lokakuussa 2023. Molempien kaavojen yhteydessä asukkaat kokivat, että aikaisempi selvitys Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa 2018, ei ollut riittävä kaavatöiden lähtöselvityksenä ja että selvitys tulee päivittää.

Porvoon kaupunki käynnisti selvityksen päivityksen loppuvuodesta 2023. Selvitystä laatii Gaia Consulting Oy. Selvityksen laatimista on ohjannut viranomaisasiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustajat Turvallisuus ja kemikaalivirastosta (Tukes), Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksesta, Porvoon ympäristöterveydenhuollosta, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Porvoon kaupunkisuunnittelusta.

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutos koskee Kilpilahden asemakaavan kortteleita 1, 3, 4, 6 ja 8, sataman vesialuetta korttelin 8 edustalla sekä satama-, liikenne-, katu- ja puistoalueita. Uusi asemakaava koskee Kulloonlahdentien, Nybyn rantatien ja Rantakyläntien lähialueita Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolella Kulloossa sekä Illvarden ja Käringen -saaria teollisuusalueen edustalla Kilpilahdessa.

Suunnittelualueeseen sisältyy keskeinen osa Kilpilahden jalostamo- ja teollisuusalueesta ja se rajautuu lännessä Kilpilahdentiehen, lounaassa Rajatiehen, idässä Svartbäckin selkään ja pohjoisessa Kulloonlahteen. Suunnittelualue on kooltaan noin 1235 ha.

Asemakaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 5.– 30.6.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso, sekä kaupungin internetpalvelussa.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 30.6.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 557, Kilpilahti ja Kulloo”.

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus maanomistajille, alueella toimijoille, naapureille ja muille kiinnostuneille keskiviikkona 7.6.2023 klo 18-20 Kulloon sivistyskeskuksessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavatyön käynnistymisestä järjestettiin yleisötilaisuus maanomistajille, alueella toimijoille, naapureille ja muille kiinnostuneille 27.10.2022. Tilaisuudessa yhtiöiden, kaavakonsultin ja Porvoon kaupunkisuunnittelun edustajat kertoivat kaavatyön lähtökohdista ja kaavatyön etenemisestä.

Selvitykset

  • Kilpilahden teollisuusalue – dominoselvitys 2022
  • Neste OYJ Porvoon tuotantolaitosten turvallisuusselvitys 2021
  • Ympäristömelun mittaukset Nesteen jalostamolla Porvoossa vuonna 2021
  • Kilpilahden öljynjalostamoalueen suojasuunnitelman päivitys 2011
  • Selvitys Kilpilahden liikenneverkon kunnosta ja kehitystarpeista 2021
  • NEXBTL -laitoksen rakentaminen Porvoo Kilpilahteen – Ympäristövaikutusten arviointiselostus vuodelta 2020
  • NEXBTL -laitoksen rakentaminen Porvoo Kilpilahteen – Ympäristövaikutusten arviointiselostus vuodelta 2020 – Liitteet ja erillisraportit
  • AVI:n päätös öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta vuodelta 2016

Mikäli haluat tutustua selvitykseen, jota ei ole linkitetty nettisivuille, lähetä pyyntö info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi