Hoppa till innehåll

DP 557 Sköldvik och Kullo

Utkast till påseende 5 – 30.6.2023

Genom detaljplanen och ändringen av detaljplanen skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling av Sköldvik industriområde.

Utkastskedet

Ändringen av detaljplanen för Sköldvik gäller kvarteren 1, 3, 4, 6 och 8, vattenområdet i hamnen framför kvarter 8 samt hamn-, trafik-, gatu- och parkområden. Den nya detaljplanen gäller områden i närheten av Kulloviksvägen, Nyby strandväg och Strandbyvägen på norra sidan av Sköldvik industriområde i Kullo samt holmarna Illvarden och Käringen framför industriområdet i Sköldvik.

Planeringsområdet omfattar den centrala delen av Sköldviks raffinaderi- och industriområde och det gränsar i väst till Sköldviksvägen, i sydväst till Råvägen, i öst till Svartbäckfjärden och i norr till Kulloviken. Planeringsområdet är cirka 1 235 ha stort.

Utkastet till detaljplan och övriga dokument hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggförordningen 5 – 30.6.2023 i servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan samt på stadens webbplats.

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter kan sändas eller lämnas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå, kirjaamo@porvoo.fi) senast 30.6.2023 kl. 15.00. Skriv planens namn ”DP557 Sköldvik och Kullo” på kuvertet eller i e-postens ämnesrad.

Det ordnas ett informationsmöte om utkastet till detaljplan för markägare, aktörer i området, grannar och andra intresserade onsdagen 7.6.2023.

Inledningsfasen

Det ordnades ett informationsmöte om inledningen av detaljplanearbetet för markägare, aktörer i området, grannar och andra intresserade torsdag 27.10.2022 kl. 18.00–20.00 i Kullo bildningscenter. På mötet berättade representanterna för företagen, plankonsulten och Borgå stads stadsplanering om utgångspunkterna för planarbetet och om hur arbetet framskrider.