Hoppa till innehåll

DP 557 Sköldvik och Kullo

Utkast till påseende 5 – 30.6.2023

Genom detaljplanen och ändringen av detaljplanen skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling av Sköldvik industriområde.

Aktuellt just nu

Uppdatering av studien om beaktande av storolyckor vid planering av markanvändning i Sköldvik – invånarmöte på Konstfabriken 29.2.2024 kl. 18.00-20.00!

Borgå stad har förberett sig på de kommande ändringarna i markanvändningen vid Sköldvik och Kullo genom att inleda planläggningsarbetet för området. Staden har hållit på att utarbeta en detaljplan och detaljplaneändring för planeringsområdet: DP 557, Sköldvik och Kullo. Syftet med detaljplanen och planändringen är att främja näringsverksamheten på den nuvarande platsen i Sköldvik, Borgå. Samtidigt är målet för detaljplanen att effektivera användningen av de redan planlagda områdena, så att områden med produktion av farliga ämnen inte behöver utvidgas så att sträcks utanför planeringsområdet.

Utkastet till detaljplan och detaljplaneändring DP557 Sköldvik och Kullo hölls framlagt för påseende i juni 2023. Man håller också på att framställa en delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle. Utgångsutredningarna och de preliminära målen hölls framlagda i september–oktober 2023. I samband med båda planerna upplevde invånarna att den tidigare utredningen om beaktande av storolyckor i Sköldvik i planeringen av markanvändningen (Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, 2018) inte var tillräcklig som utgångsutredning för planarbetena och att den borde uppdateras.

Borgå stad inledde en uppdatering av utredningen i slutet av 2023. Utredningen görs av Gaia Consulting Oy. Utarbetandet av utredningen har letts av en styrgrupp med myndighetssakkunniga. I gruppen har ingått representanter för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), räddningsverket i Östra Nyland, Borgå stads miljöhälsovård, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och stadsplaneringen i Borgå.

Utkastskedet

Ändringen av detaljplanen för Sköldvik gäller kvarteren 1, 3, 4, 6 och 8, vattenområdet i hamnen framför kvarter 8 samt hamn-, trafik-, gatu- och parkområden. Den nya detaljplanen gäller områden i närheten av Kulloviksvägen, Nyby strandväg och Strandbyvägen på norra sidan av Sköldvik industriområde i Kullo samt holmarna Illvarden och Käringen framför industriområdet i Sköldvik.

Planeringsområdet omfattar den centrala delen av Sköldviks raffinaderi- och industriområde och det gränsar i väst till Sköldviksvägen, i sydväst till Råvägen, i öst till Svartbäckfjärden och i norr till Kulloviken. Planeringsområdet är cirka 1 235 ha stort.

Utkastet till detaljplan och övriga dokument hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggförordningen 5 – 30.6.2023 i servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan samt på stadens webbplats.

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter kan sändas eller lämnas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå, kirjaamo@porvoo.fi) senast 30.6.2023 kl. 15.00. Skriv planens namn ”DP557 Sköldvik och Kullo” på kuvertet eller i e-postens ämnesrad.

Det ordnas ett informationsmöte om utkastet till detaljplan för markägare, aktörer i området, grannar och andra intresserade onsdagen 7.6.2023.

Inledningsfasen

Det ordnades ett informationsmöte om inledningen av detaljplanearbetet för markägare, aktörer i området, grannar och andra intresserade torsdag 27.10.2022 kl. 18.00–20.00 i Kullo bildningscenter. På mötet berättade representanterna för företagen, plankonsulten och Borgå stads stadsplanering om utgångspunkterna för planarbetet och om hur arbetet framskrider.

Utredningar

  • Kilpilahden teollisuusalue – dominoselvitys 2022 (på finska)
  • Neste OYJ Porvoon tuotantolaitosten turvallisuusselvitys 2021 (på finska)
  • Ympäristömelun mittaukset Nesteen jalostamolla Porvoossa vuonna 2021 (på finska)
  • Selvitys Kilpilahden liikenneverkon kunnosta ja kehitystarpeista 2021 (på finska)
  • NEXBTL -laitoksen rakentaminen Porvoo Kilpilahteen – Ympäristövaikutusten arviointiselostus vuodelta 2020 (på finska)
  • NEXBTL -laitoksen rakentaminen Porvoo Kilpilahteen – Ympäristövaikutusten arviointiselostus vuodelta 2020 – Liitteet ja erillisraportit (främst på finska)
  • AVI:n päätös öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta vuodelta 2016 (på finska)
  • Kilpilahden öljynjalostamoalueen suojasuunnitelman päivitys 2011 (på finska)

Om du vill bekanta dig med en utredning som inte är länkad till webbplatsen, skicka förfrågan info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi