Hoppa till innehåll

Skyddszoner i Sköldvik ska ses över – områdena som begränsar boende är betydligt mindre än tidigare

Utredningen om beaktande av storolyckor i Sköldvik vid planeringen av markanvändningen har uppdaterats. Områdena som begränsar boende är nu betydligt mindre än under utredningen år 2018. Utredningen berör pågående delgeneralplanearbetet för Kullo, Mickelsböle och Sköldvik samt detaljplanen för Sköldvik och Kullo och detaljplaneändringen (DP 557).

Utredningen täcker industrianläggningarna på området samt den närliggande bangården och hamnverksamheterna. Man har i arbetet gått igenom förändringarna som skett under de fem senaste åren i områdets företag och i deras scenarier för storolyckor som påverkar planeringen av markanvändningen samt kända utvecklings- och ändringsprojekt för företag.

Områdena som begränsar boende är nu betydligt mindre än under utredningen år 2018. Den mest centrala ändringen till begränsningarna av markanvändning har förorsakats av att lagstiftningens riktlinjer för myndighetsprövning har under de senaste åren preciserats gällande hurdana scenarier för storolyckor och väderleksförhållanden som tillämpas då markanvändning planeras. Neste Oyj har uppdaterat sin säkerhetsutredning 2021 och de nya scenarierna som presenteras följer dessa riktlinjer.

Till följd av ändringarna lindras begränsningarna väsentligt för markanvändning i närheten av industriområdet. Begränsningarna i markanvändningen återspeglar dock fortfarande Sköldviks exceptionellt stora industriområde med exceptionellt hög risk för storolyckor. Detta innebär rätt så stora zoner där man i enlighet med innehållet i kemikaliesäkerhetslagen och -förordningen samt markanvändnings- och bygglagen är tvungna att begränsa markanvändningsformerna och placeringen av sårbara funktioner.

När markanvändning planeras måste man beakta en trygg och sund levnadsmiljö för olika befolkningsgrupper och en minskning av miljöolägenheter. Samtidigt måste man beakta förutsättningarna för produktionsanläggningarnas verksamhet samt eventuella evakueringsbehov och förutsättningar för räddningsverkets verksamhet. Anläggningar som medför risk för storolycka och bangårdar för transport av farliga ämnen måste ligga tillräckligt långt borta ifrån bostadsområden, områden för allmänna funktioner och områden som är känsliga för naturen.

Man kan ta del av den uppdaterade utredningen om beaktande av storolyckor i Sköldvik vid planeringen av markanvändning på stadens webbplats.

Bakgrund till utredningen och planläggningsarbetets framskridande

Borgå stad bereder just nu delgeneralplanen för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle och detaljplanen samt detaljplaneändring DP 557 Sköldvik och Kullo. Sköldvik och Kullo detaljplanen och utkastet till detaljplaneändring var framlagda för påseende i juni 2023. Delgeneralplanens utgångsutredningar och de preliminära målen hölls framlagda i september–oktober. I samband med båda planerna upplevde invånarna att den tidigare utredningen om beaktande av storolyckor i Sköldvik i planeringen av markanvändningen från år 2018 inte var tillräcklig som utgångsutredning för planarbetena och att den borde uppdateras.

Borgå stad inledde en uppdatering av utredningen i slutet av 2023. Gaia Consulting Oy har utarbetat utredningen. Utarbetandet av utredningen har letts av en styrgrupp med myndighetssakkunniga. De har också fastställt begränsningar för markanvändningen. I gruppen har ingått representanter för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), räddningsverket i Östra Nyland, Borgå stads miljöhälsovård, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och stadsplaneringen i Borgå.

Detaljplanen och detaljplaneändringen DP 557 Sköldvik och Kullo kommer som planförslag att hållas framlagt för påseende i början av hösten 2024. Målet är också att Sköldviks, Kullos och Mickelsböles delgeneralplanearbete skulle framskrida så att planförslaget var färdigt senare på hösten. Man utreder just nu också om delgeneralplaneområdet kan tudelas så att planarbetet skulle framskrida snabbare för de områden där Sköldviks skyddszoner gäller.

Enligt markanvändnings- och bygglagen bör planerna basera sig på tillräckliga utredningar. Utredningen som nu blivit färdig beaktas som en av bakgrundsutredningarna till planerna. Utredningen är myndigheternas i förväg skapad gemensam synpunkt om begräsningarna för markanvändning i området. Det skapar vissa principer för utvecklande av markanvändning. Planläggningsprocesser och säkerhetsmyndigheters utlåtanden om planer baserar sig på den.