Hoppa till innehåll

Delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle

Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning, de utarbetade utgångsutredningarna samt de preliminära målen för planeringen var framlagda till påseende 26.9– 20.10.2023.

Delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle

Borgå stad har påbörjat arbetet med att revidera delgeneralplanen för Sköldvik och att utarbeta en delgeneralplan som styr bybebyggelsen i Kullo och Mickelsböle. Planeringsområdet omfattar också delar av byarna Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski.

Delgeneralplanen för Sköldvik är redan gammal: den är från år 1988. På grund av ändrade vägförbindelser och andra ändringsbehov i markanvändningen ska delgeneralplanen ändras. Arbetet med delgeneralplanen som styr bybebyggelsen i Kullo-Mickelsböle utgår från programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände år 2014. Enligt programmet är Kullo en serviceby. Andra servicebyar är Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo och bycentrumet Fagersta–Gäddrag. Servicebyarna utvecklas på byliknande sätt och varje serviceby har sin egen takt vad gäller tillväxt och utveckling. Kullo by utvecklas genom delgeneralplanering och delgeneralplaneområdet omfattar också Mickelsböle by. Till en början förs arbetet med revidering av delgeneralplanen för Sköldvik och arbetet med delgeneralplanen för bybebyggelsen i Kullo-Mickelsböle framåt som en helhet.

Aktuellt just nu

Uppdatering av studien om beaktande av storolyckor vid planering av markanvändning i Sköldvik 2024 – invånarmöte på Konstfabriken 29.2.2024 kl. 18.00-20.00!

Borgå stad har förberett sig på de kommande ändringarna i markanvändningen vid Sköldvik och Kullo genom att inleda planläggningsarbetet för området. Staden har hållit på att utarbeta en detaljplan och detaljplaneändring för planeringsområdet: DP 557, Sköldvik och Kullo. Syftet med detaljplanen och planändringen är att främja näringsverksamheten på den nuvarande platsen i Sköldvik, Borgå. Samtidigt är målet för detaljplanen att effektivera användningen av de redan planlagda områdena, så att områden med produktion av farliga ämnen inte behöver utvidgas så att sträcks utanför planeringsområdet.

Utkastet till detaljplan och detaljplaneändring DP557 Sköldvik och Kullo hölls framlagt för påseende i juni 2023. Man håller också på att framställa en delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle. Utgångsutredningarna och de preliminära målen hölls framlagda i september–oktober 2023. I samband med båda planerna upplevde invånarna att den tidigare utredningen om beaktande av storolyckor i Sköldvik i planeringen av markanvändningen (Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa, 2018) inte var tillräcklig som utgångsutredning för planarbetena och att den borde uppdateras.

Borgå stad inledde en uppdatering av utredningen i slutet av 2023. Utredningen görs av Gaia Consulting Oy. Utarbetandet av utredningen har letts av en styrgrupp med myndighetssakkunniga. I gruppen har ingått representanter för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), räddningsverket i Östra Nyland, Borgå stads miljöhälsovård, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och stadsplaneringen i Borgå.

Preliminära mål

Program för deltagande och bedömning

Material och utredningar

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.