Syventävät opinnot, 12–19-vuotiaat

Syventävät kuvataideopinnot aloitetaan 12-vuotiaana. Opinnoissa syvennetään perusopetuksessa saatuja tietoja ja taitoja sekä harjoitetaan itsenäistä kuvallista ilmaisua. Opetusmuotona on työpajaopetus. Oppilas valitsee työpajan vuodeksi kerrallaan taidekoulun tarjoamista vaihtoehdoista, joita ovat yleisen kuvataiteen, tuotesuunnittelun ja mediataiteen työpajat. Tavoitteena on, että oppilas kokeilee monipuolisesti taiteen eri osa-alueita.

Ilmoittautuminen

Työpajat

Päättötyö

Syventävien opintojen loppuvaiheessa oppilaalla on mahdollisuus tehdä päättötyö. Oppilaan on oltava päättötyötä aloittaessaan vähintään 16-vuotias. Lisäksi hänellä tulee olla suoritettuna riittävästi perusopintoja ja vähintään kolme vuotta syventäviä työpajaopintoja.
Päättötyö on itsenäisesti toteutettava opinnäyte. Siinä oppilas osoittaa taitonsa ja kypsyytensä valitsemallaan kuvataiteen alueella. Päättötyö on kokonaisuus, joka sisältää teoksen tai teossarjan, portfolion työskentelystä ja työhön liittyvän itsearvioinnin. Päättötyö tuo esille tekijänsä taiteelliset vahvuudet ja ilmaisuvoiman sekä kyvyn omatoimiseen työskentelyyn. Oppilas tekee päättötyölleen työsuunnitelman ja aikataulun. Taidekoulu nimeää oppilaalle päättötyön ohjaajan ja kaksi arvioitsijaa.

Syventävissä opinnoissa oppilas oppii:

 • syventämään taitojaan ja tietojaan yhdellä tai useammalla valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median osa-alueella
 • harjoittelemaan ja kehittämään kuvailmaisuaan ja yhdistämään eri taiteenalojen ilmaisukeinoja työskentelyssään
 • perehtymään kuvataiteen historiaan, vertailemaan eri taideilmiöitä ja pohtimaan estetiikan ja taidefilosofian peruskysymyksiä sekä tarkastelemaan taidehistorian ja nykytaiteen ilmiöitä
 • perehtymään itselleen vieraisiin kulttuureihin ja eri kulttuureiden visuaalisiin ilmenemismuotoihin
 • perehtymään materiaaleihin ja työtapoihin, jotka edistävät kestävää kehitystä
 • tutustumaan kuvataiteen ja muiden visuaalisten taiteiden ammattilaisten työhön ja työskentelytapoihin
 • ottamaan huomioon työn tilaajan toivomukset tuotesuunnittelussa
 • suunnittelemaan ja suorittamaan itsenäisesti työtehtäviä
 • suorittamaan ohjatusti kotitehtäviä
 • esittelemään julkisesti omaa työskentelyprosessiaan ja sen lopputuloksia
 • seuraamaan omaa oppimistaan ja arvioimaan omaa ja muiden työtä
 • laatimaan itsenäisesti päättötyön, joka sisältää teoksen, työskentelyä kuvaavan portfolion ja työhön liittyvän itsearvioinnin