Hoppa till innehåll

Tillstånden ansöks från byggnadstillsynen

När du bygger ett nytt bostadshus måste avloppssystemet som ska byggas i anslutning till det uppfylla kraven i miljöskyddslagen och förordningen om avloppsvatten. Planen för byggandet av fastighetens avloppssystem lämnas till byggnadstillsynen i samband med ansökan om bygglov.

När du byter och/eller förbättrar avloppssystem ansöker du om åtgärdstillstånd från byggnadstillsynen. Lämna in planen över avloppssystemet jämte bilagor i samband med ansökan om åtgärdstillstånd.

Både för bygglovet och åtgärdstillståndet för förnyelse av avloppssystemet ska en anmälningsblankett för avloppssystemet fyllas i. I blanketten finns alla bilagor som behövs uppräknade.

Avloppssystemets plan måste upprättas av en kvalificerad planerare.

Tillstånd för fastighetens avloppssystem söks elektroniskt i tjänsten Lupapiste.fi.

Byggnadstillsynen begär ett utlåtande från miljöskyddet om avloppssystemets plan. I utlåtandet tar man ställning till om det planerade systemet är lämpligt för fastigheten i fråga.