Hoppa till innehåll

Befrielse från anslutning till vatten- eller avloppsnätet eller dagvattensystemet

En fastighet som ligger i verksamhetsområdet av ett vattentjänstverk måste enligt lagen om vattentjänster anslutas till verkets vattenledning, spillvattenavlopp och dagvattenledning. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan under vissa förutsättningar genom ansökan bevilja undantag från skyldigheten för fastigheten att anslutas till vattentjänstverkets vattenledning, avlopp eller dagvattenledning.

Före beviljandet av befrielse måste vattentjänstverket och fastighetens ägare eller innehavare ges möjlighet att höras. Dessutom måste kommunens miljöskyddsmyndighet begära ett uttalande från kommunens hälsoskyddsmyndighet om befrielsen, när ansökan gäller anslutning till vatten- eller avloppsnätet.

Ansökan om befrielse görs med en separat blankett. Läs anvisningarna noggrant i slutet av blanketten och bifoga också de bilagor som behövs till ansökan. Skicka in den ifyllda ansökan jämte bilagor till servicekontoret Kompassen.

Ansökningsblankett