Kaavaprosessi ja siihen osallistuminen


Vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan muun muassa lehtikuulutuksella paikallisissa lehdissä, kirjeitse tai kaavoituskatsauksen yhteydessä.
Vireillä olevat kaavat ovat nähtävillä myös näillä sivuilla:

Kaavoitusprosessin alussa tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan:

  • perustiedot kaavanhankkeesta
  • mitä suunnitellaan ja mihin
  • vuorovaikutusmenettelyt
  • vaikutusten arviointimenettelyt
  • kaavaprosessin kulku ja aikataulu
  • yhteyshenkilöt
  • miten kaavoituksen valmisteluun voi osallistua
  • kaavaluonnos

Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto ovat luonnoksen valmistumisen jälkeen nähtävillä kuulemiseen varatun määräajan. Tästä tiedotetaan osallisille kirjeitse sekä laajemmin muun muassa kuulutuksilla paikallisissa lehdissä ja näillä sivuilla.

Tässä vaiheessa on paras hetki vaikuttaa kaavaratkaisuun. Mielipiteet jätetään kirjallisina palvelupiste Kompassiin (+linkki y-tietoihin). Kaavan valmistelijaan voi ottaa yhteyttä valmistelun aikana.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotuksen valmistumisen jälkeen kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus päättävät kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotusta pidetään nähtävillä joko 14 tai 30 vuorokautta.

Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kirjeitse maanomistajille sekä laajemmin muun muassa kuulutuksilla paikallisissa lehdissä sekä kaupungin internetpalvelussa. Mahdolliset muistutukset toimitetaan palvelupiste Kompassiin (+linkki y-tietoihin).

Kaavan hyväksyminen

Kaavan hyväksymismenettely on monivaiheinen. Käsittely alkaa kaupunkikehityslautakunnassa, ja sieltä se etenee tarvittaessa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Vaikutuksiltaan vähäiset kaavaehdotukset hyväksyy kaupunkikehityslautakunta. Vaikutuksiltaan merkittävät kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kun kaava on hyväksytty tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla  ja näillä sivuilla.

Kun hyväksymispäätös on tehty, on kaavan lainmukaisuudesta mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavan lainvoimaisuudesta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla  ja näillä sivuilla.