Katselmukset ja tarkastukset

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävä on sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta sekä kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa valtakirja mukanaan, rakennushankkeen pääsuunnittelijan sekä vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä aloituskokouksessa.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakentamisen laadusta huolehtimiseksi:

 • rakennushakkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
 • hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
 • rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet

Sijainnin merkitseminen

Sijainnin merkitseminen tilataan kaupunkimittaukselta kun rakennuspaikka on raivattu merkitsemisen helpottamiseksi ja linjapukit tehty.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan rakennustarkastajalta. Se tehdään ennen perustusten tai anturan valamista. Asemakaava-alueilla on tavallista, että rakennuksen korkeusasema vahvistetaan pohjakatselmuksessa.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan kaupunkimittaukselta, kun rakennuksen perustustyö tai sitä vastaava rakennusvaihe on valmistunut.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan rakennustarkastajalta. Katselmus suoritetaan ennen kantavien ja jäykistävien rakenteiden peittämistä.

LVI-katselmus

Lämpö-, vesi- ja ilmatöiden (LVI) katselmus tilataan kaupungin LVI-tarkastajalta ennen kohteen käyttöönottokatselmusta. Katselmuksessa tarkastajalle luovutetaan KVV- ja IV-työnjohtajien täyttämä ja allekirjoittama KVV- ja IV-töiden tarkastusasiakirja.
Tarkastusasiakirja merkinnät osoittavat, että kohde on valmis käyttöönottokatselmukseen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta.

LVI-tarkastusasiakirjan liitteet, jotka luovutetaan tarkastajalle katselmuksessa:

 • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja: normaalin käyttöajan ilmamäärät ja ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho
 • selvitys ilmanvaihtojärjestelmän tiiviydestä ja puhtaudesta
 • mikäli talousvesi otetaan omasta kaivosta, tulee esittää tutkimustodistus veden laadusta
 • vesilaitteiston painekoepöytäkirja
 • selvitys vesilaitteiston huuhtelusta talousvedellä
 • selvitys vesilaitteiston paineesta vesimittarin jälkeen, samassa yhteydessä mitattu vesikalusteiden virtaama
 • selvitys lämpimän käyttöveden lämpötilasta ja kiertojohdon virtaama säädöstä
 • vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän painekoepöytäkirja
 • maalämpökaivon porausraportti
 • jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmus/osittainen loppukatselmus tilataan rakennustarkastajalta. Katselmuksessa todetaan, että rakennus on rakennettu rakennusluvan mukaisesti ja että rakennus on siinä kunnossa, että se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi. Pihajärjestelyiden ja muiden vastaavien on oltava valmiina siinä laajuudessa, että rakennuksen käyttö on turvallista.

Alla lueteltujen asioiden pitää olla kunnossa asuinpientaloa tai vastaavaa rakennusta käyttöönotettaessa.

Rakennuksen ulkopuolella:

 • varattava vähintään yksi autopaikka tontille
 • kulkutie sisäänkäyntiin ja ulkoportaat ovat riittävän turvallisia
 • osoitenumero näkyvään paikkaan
 • jätehuoltosopimus tehty

Paloturvallisuus:

 • tulisijojen ja savuhormien suojaukset syttyviin rakennusmateriaaleihin
 • hyväksytty hormitarkastus vastaavan työnjohtajan toimesta
 • palovaroittimet asennettu valmiiksi sisäkattoon (vähintään yksi varoitin/kerros/60 neliötä, m2)
 • autosuojan, kattilahuoneen, öljysäiliötilan ja muut palo-osastoinnit tehty suunnitelmien mukaan

Yleinen turvallisuus:

 • teknisten järjestelmien käytönopastus on annettu, sekä käyttö ja huolto-ohje on tehty
 • yläkerran varatiet hätäpoistumista varten (kiintopainikkeet riittävän isoon, määräysten mukaiseen ikkunaan ja kiinteät tikkaat ikkunan alle, jos pudotuskorkeus maahan on yli 3500 millimetriä)
 • sisäportaat ja parvekkeen kaiteet määräysten mukaisia
 • tarvittaessa saunan kiukaan ja lauteen väliin turvallinen kaide
 • määräysten mukaiset vesikattovarusteet on asennettu

Käyttöönottokatselmuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat:

 • lupapäätös ja viralliset lupapiirustukset
 • vastaavan työnjohtajan hyväksyntäpäätös
 • KVV- ja IV-työnjohtajien hyväksyntäpäätökset
 • leimatut rakennesuunnitelmat ja LVI-suunnitelmat
 • savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja (luovutetaan tarkastajalle katselmuksessa)
 • varmennettu energiaselvitys (luovutetaan tarkastajalle katselmuksessa)
 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (vähintään alustava versio)
 • todistus tietojen toimittamisesta verottajalle
 • sähköurakoitsijan tarkastuspöytäkirja sähköasennuksista
 • tarvittaessa paloviranomaisen öljylämmityslaitteiston tarkastuspöytäkirja
 • tarkastusasiakirja ja sen yhteenveto-osa valmistuneista rakennusvaiheista vastuuhenkilöitten, vastaava työnjohtajan, KVV- ja IV-työnjohtajien allekirjoittamina

Mikäli erillistä LVI-katselmusta ei ole määrätty, tulee tarvittavassa laajuudessa esittää myös:

 • ilmanvaihdon mittauspöytäkirja: normaali käyttöajan ilmamäärät ja ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho
 • selvitys ilmanvaihtojärjestelmän tiiveydestä ja puhtaudesta
 • mikäli talousvesi otetaan omasta kaivosta, tulee esittää tutkimustodistus veden laadusta
 • vesilaitteiston painekoepöytäkirja
 • selvitys vesilaitteiston huuhtelusta talousvedellä
 • selvitys vesilaitteiston paineesta vesimittarin jälkeen, samassa yhteydessä mitattu vesikalusteiden virtaama
 • selvitys lämpimän käyttöveden lämpötilasta ja kiertojohdon virtaama säädöstä
 • vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän painekoepöytäkirja
 • maalämpökaivon porausraportti
 • jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Loppukatselmus

Loppukatselmus tilataan rakennustarkastajalta, kun rakennustyö on kaikilta osin valmis pihamaat mukaan lukien. Katselmus on tilattava luvan ollessa voimassa. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpidelupa kolme vuotta luvan myöntämisestä.

Ennen loppukatselmuksen tilaamista, varmista että:

 • julkisivumateriaalit ja väritykset ovat luvan mukaisia
 • sijaintikatselmus on suoritettu
 • pihajärjestelyt ja istutukset ovat asemapiirustuksen/pihasuunnitelman mukaiset
 • sade- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen on valmis ja sadevesien purkupaikka on suunnitelman mukainen
 • määräysten mukaiset kaiteet on tehty valmiiksi henkilöturvallisuutta vaarantaviin paikkoihin

Loppukatselmuksessa tulee olla luettavissa seuraavat asiakirjat:

 • käyttöönotossa/osittaisessa loppukatselmuksessa ja LVI-katselmuksessa esitetyt asiakirjat ja näiden katselmusten pöytäkirjat
 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
 • rakennustyön tarkastusasiakirjassa vastuuhenkilöiden eli vastaavan työnjohtajan, KVV- ja IV-työnjohtajien merkinnät sekä allekirjoitukset heidän tekemistään työvaihetarkastuksista. Tarkastusasiakirjan yhteenveto-osan kopio luovutetaan rakennustarkastajalle loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaan arkistoitavaksi

Sijaintitarkastus

Alueille, joista ei ole kaupungin pohjakarttaa voidaan määrätä sijaintitarkastus. Sen tekee vastaava työnjohtaja, joka täyttää tarkastuksesta asiakirjaan. Tarkastusta käytetään lähinnä alueilla, joilla rakennuksen sijainnista rakennuspaikalla ei ole tarpeen olla tarkka.

Hormitarkastus

Hormitarkastuksen tekee kohteen vastaava työnjohtaja. Hän tekee tarkastuksesta merkinnän tarkastusasiakirjaan ja täyttää sekä savuhormin että tulisijan tarkastuspöytäkirjan.

LVI-tarkastus

LVI-tarkastukset suorittaa rakennuttajan hankkima ja rakennusvalvonnan hyväksymä KVV- ja IV-työnjohtaja. Työvaihetarkastukset merkitään tarkastusasiakirjaan.