Kulloon yritysalueen rakentamisen ympäristöasioiden hallinta ja kiertotalous

Maa-ainesten kiertotalous Kulloon yritysalueen rakentamisessa

Kulloon yritysalueen rakentamisessa tavoitteena on päästä maa-ainesten kiertotalouden osalta 70 % hyödyntämisasteeseen. Porvoon kaupunki on yksi Circwaste- kiertotalouden edelläkävijäkunnista, jotka kiertotalouden tiekarttojen ja SYKE:n ohjeistuksella tavoittelevat Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita jo ennen 2023 määräajan päättymistä.

Tavoitteeseen pyritään suunnittelemalla työ niin, että alueella louhittavat kalliokiviainekset murskataan katualueiden rakenteisiin ja pintamaat käytetetään täyttöihin ja erilaisten kasvualustoihin muokkaamalla ja esikäsittelemällä erilaatuisia maa-aineksia. Lisäksi maa-ainesten hyötykäyttöä lisätään selvittämällä erilaisia yhteistyömalleja yritysten kanssa. Näin liikennemäräät pysyvät kohtuullisina alueen ulkopuolilla teillä. Kiertotalouden ratkaisut säästävät neitseellisiä luonnonvaroja ja vähentävät ilmaan joutuvia päästöjä.

Hulevesien hallinta yritysalueella vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin

Alueelle rakentuu kattava hulevesiverkosto, johon kuuluu ojalinjasto sekä hulevesiallas. Hulevedet kulkevat suojaviheraluieilla ja ne rakennetaan viihtyisiksi puistomaisiksi alueiksi. Laaksoon suunnitellut muutamat puut jäsentävät visuallisesti maisemaa, sitovat ja kuivattavat jo nyt hyvin kosteaa maaperää.

Rakentamisen päästöt ympäristöön

Toiminnalle haetaan maa-aines- ja ympäristöasioiden hallintaan yhdistelmälupaa. Toiminta suunnitellaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, pöly-, tärinä- tai muita päästöjä lähialueen ilmaan tai pinta- ja pohjavesiin. Lähialueiden asukkaisiin ja toimijoihin ollaan yhteydessä suunnittelun aikana ja työn aikana tiedottamalla aktiivisesti. Päästöjä seurataan erilaisilla tutkimusmenetelmillä mm. pintavesistä ja lähialueen kaivoista. 

Linkki maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen