Lisätietoja betonimurskeen hyötykäytöstä

Betonimurskeen, lento- ja pohjatuhkien sekä leijupetihiekan hyödyntämistä maarakentamisessa on pyritty edistämään lainsäädännön avulla. Hyödyntämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa sekä sen muuttamisesta annetussa asetuksessa.

Edellä mainittujen jätelajikkeiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Asetus ei koske tiilimursketta. Sen hyödyntäminen edellyttää edelleen ympäristölupaa.

Betonimursketta voi hyödyntää seuraavissa maarakentamiskohteissa:

  • yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, mutta ei meluesteet
  • pysäköintialueet
  • urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
  • ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.

Betonimurskeen hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ilmoituslomake ja sen täyttöohjeet löytyvät Valtion ympäristöhallinnon internetsivustolta "Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa".
Ilmoituslomake ja sen täyttöohjeet
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta