Määräaikaisen poikkeamisluvan hakeminen jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta 31.10.2019 jälkeen

Haja-asutuksen jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta voidaan myöntää lupa poiketa. Lupaa poikkeamiseen voi hakea enintään 100 metriä vesistön tai meren rannasta tai pohjavesialueella, joilla perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen on aikarajaan sidottua. 

Hakemuksen käsittelystä peritään Porvoon ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukainen maksu (346 euroa). Maksua voidaan erityisistä syistä kohtuullistaa, mutta tällöinkin se on suuruudeltaan vähintään 30 prosenttia taksan 3 §:n mukaisesta maksusta.

Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Kiinteistökohtainen poikkeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Huomattavan vähäiseksi kuormitus voidaan katsoa esimerkiksi silloin

  • kun kiinteistöllä asuvien lukumäärä on 1–2 henkilöä tai
  • jos kiinteistön käyttöaste muusta syystä jää keskimääräistä huomattavasti alhaisemmaksi.

Kohtuuttomuuden arvioinnissa viranomainen ottaa huomioon seuraavaa

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
  • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Puutteellinen hakemus palautetaan hakijalle täydennettäväksi. 

Karttapalvelu siirtymäaika-alueista

Lue lisää sivulta Jätevesilainsäädäntö ja -määräykset

Lue lisää Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt

Lomakkeet:

Hakemus

Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite 3 A Jätevesien vähäisyys

Liite 3 B Liittäminen viemäriverkostoon

Liite 3 C Kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet

Liite 3 D Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste