Näin asunnontarkastus etenee

Tarkastus kohdistetaan ilmoituksen tekijän ja kiinteistön omistajien antamien esitietojen perusteella niihin tiloihin, joissa terveyshaittaa erityisesti epäillään sekä riskirakenteisiin.

Ensimmäisellä tarkastuskäynnillä arvioidaan asuintilojen olosuhteita ja haastatellaan asukasta. Olosuhteita arvioidaan muun muassa aistinvaraisella tarkastuksella, sekä tarvittaessa ilmanvaihdon toimivuuden arvioinnilla, suuntaa-antavilla pintakosteusmittauksilla sekä sisäilman lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidimittauksilla.

Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen terveystarkastaja arvioi, mitkä lisätutkimukset ovat välttämättömiä terveyshaitan selvittämiseksi. Tarkastaja voi velvoittaa kiinteistön kunnossapidosta vastaavan teettämään tutkimukset. Tutkimusten tekijän tulee täyttää terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen mukaiset pätevyysvaatimukset. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asian selvittämisessä.

Asunnontarkastuksista tehdään tarkastuspöytäkirja, joka lähetetään kaikille asianosaisille. Tarkastuspöytäkirjassa arvioidaan havaittu terveyshaitta ja annetaan sen poistamiseksi tarpeelliset kehotukset. Asiakirjat ovat julkisia, lukuun ottamatta laissa salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja, kuten asukkaan terveydentilaa koskevat tiedot.

Mikäli korjauskehotusta ei noudateta, voi Porvoon ympäristöterveysjaosto antaa korjausmääräyksen tai määrätä asunnon käyttökieltoon. Käyttökiellon tai -rajoituksen purkaminen on mahdollista vain ympäristöterveysjaoston päätöksellä

Asunnon korjausten toteutumisen seuranta ja käsittelyn päättäminen

Terveystarkastaja seuraa kehotusten ja korjausmääräysten noudattamista uusintatarkastuksella. Tarkastus voi kohdentua asuintiloihin tai pyydettyihin selvityksiin. Asian käsittely päättyy, kun terveyshaitta on korjattu. Uusintatarkastus on maksullinen.

Jos kehotuksia tai määräyksiä ei ole tarpeen antaa, asian käsittelyn päättää yleensä tarkastuspöytäkirja. Asiakkaan vaatiessa ympäristöterveydenhuollon palvelupäällikkö voi antaa asiasta kirjallisen päätöksen. Kirjallisessa päätöksessä ratkaistaan tarve lisäselvitysten tekemiselle tai korjausten tekemiselle tilanteessa, jossa tarkastaja ei ole havainnut asunnossa tai oleskelutilassa viitteitä terveydensuojelulain tarkoittamasta terveyshaitasta. Päätöksestä on mahdollista hakea oikaisua Porvoon ympäristöterveysjaostosta.