Pyöräliikenteen edistämisohjelma

Raportit

Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelma (hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa/18.8.2020 ja kaupunginhallituksessa/7.9.2020)

Porvoon pyörätiekyselyn yhteenveto 

Pyöräliikenteen edistämisohjelman tavoitteet

Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinta käynnistyi kesäkuussa 2020. Porvoon kaupungin tavoitteena on tehdä Porvoosta toimiva arkipyöräilykaupunki. Edistämisohjelman tavoitteena on luoda lähtökohdat tuon tavoitteen saavuttamiseksi mm.

 • Muodostamalla käsitys pyöräliikenteen järjestelyperiaatteista ja tavoiteverkosta Porvoossa. Tavoiteverkon määrittämisen lisäksi on tärkeää luoda vaiheistettu kehittämispolku, jonka avulla pyöräliikenteen verkkoa lähdetään toteuttamaan pala palalta kohti tavoitekokonaisuutta.
 • Lisätä tietoisuutta pyöräliikenteen hyödyistä, tarpeista ja roolista keskeisenä osana kaupunkiliikennettä
 • Nostaa esiin konkreettisia ja hyväksi havaittuja ratkaisuja pyöräliikenteen järjestelyiden laadun ja toimivuuden takaamiseksi
 • Edistämisohjelmassa nostetaan esiin myös muita merkittäviä, pyöräilyn ja kävelyn sujuvuuteen, turvallisuuteen ja houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä (kuten kunnossapito, pyöräpysäköinti, työmaiden liikennejärjestelyt, pyöräliikenteen opastus jne.)

Pyöräliikenteen periaatteiden ja järjestelyiden selkeyttämisellä tavoitellaan parannuksia myös kävelyn olosuhteisiin.

Työvaiheet ja aikataulu

Pyöräliikenteen edistämisohjelman työvaiheet ja arvioitu aikataulu on esitetty alla:

1.  Nykytila ja kehittämistarpeet (06-08/2020)

 • Laaditaan analyysi pyöräilyn nykytilasta Porvoossa. Asukaskysely keskeisessä roolissa.
 • Tuloksena käsitys keskeisimmistä pyöräliikenteen järjestelyiden kehittämistarpeista ja -linjauksista.

2.   Visio ja kehittämislinjaukset (09-10/2020)

 • Työvaihe keskittyy kaupunkilaisten, viranhaltijoiden ja päättäjien väliseen vuoropuheluun. Vuoropuhelun tarkoituksena on selvittää eri tahojen tarpeita ja odotuksia sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä pyöräliikenteestä mm. erilaisista pyöräliikenteen infran ratkaisutavoista.
 • Vuoropuhelua käydään mm. työpajojen (etä- tai läsnäolotyöpajat tilanteen mukaan) kautta, minkä lisäksi vuoropuhelua järjestetään myös epävirallisemmissa yhteyksissä (tapahtumien yhteydessä jne.)
 • Nostetaan keskeisesti esiin myös pyöräliikenteen edistämisen tavoitteita (terveyshyödyt, liikenteen kokonaissujuvuus, vaikutukset kaupunkiympäristöön jne.).
 • Tuloksena pyöräliikenteen visio ja kehittämislinjaukset Porvoossa.

3.    Suunnitteluperiaatteiden määrittäminen (10-11/2020)

 • Määritetään jatkossa käytettävät ja kaikkia liikennemuotoja koskevat periaateratkaisut erilaisten liikenneympäristöjen osalta.
 • Suunnitteluperiaatteiden osalta järjestetään erityisesti kaupunkisuunnittelun eri tahojen kesken työpaja, jossa suunnitteluperiaatteita käydään läpi. Tavoitteena on, että periaateratkaisut vastaavat pyöräliikenteen tarpeiden lisäksi myös muihin kaupunkisuunnittelun tarpeisiin.

4.    Tavoiteverkko ja alustavat järjestelyt (10/2020-02/2021)

 • Muodostetaan pyöräliikenteen tavoiteverkko. Lisäksi annetaan suositukset pyöräliikenteen järjestelyistä  (yksi-/kaksisuuntaiset järjestelyt, sekaliikenne/erilliset pyörätiet tai -kaistat).
 • Tavoiteverkon suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen, loogiseen ja jatkuvaan kokonaisuuteen sekä erilaisten järjestelyiden saumakohtiin.
 • Tavoiteverkon osalta määritetään tarkoituksenmukainen pyöräliikenteen verkon kehittämispolku (priorisoitu suunnittelu- ja toteutusohjelma) pääreittien osalta. Kehittämispolku auttaa sovittamaan pyöräliikenteen investointitarpeita myös muuhun kaupunkisuunnitteluun ja kadunrakentamiseen.

5.    Muut kehittämistoimet (12/2020-03/2021)

 • Nostetaan esille muita merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä pyöräilyn että kävelyn sujuvuuteen, turvallisuuteen ja houkuttelevuuteen. Näitä ovat esimerkiksi:
  • Talvihoito ja kunnossapito
  • Pyöräpysäköinti
  • Työmaiden liikennejärjestelyt
  • Pyöräliikenteen opastus
  • Pyöräilyn markkinointi ja tiedottaminen
  • Pyörämatkailu

6.    Raportointi (03-04/2021)

 • Työstä laaditaan ytimekäs ja visuaalinen koosteraportti, missä esitetään työn keskeisimmät asiat. Lisäksi työn aikana syntyy muita, teknisempiä osaraportteja:
  • Katsaus Porvoon pyöräliikenteen nykytilaan
  • Pyöräliikenteen tavoiteverkko ja suunnitteluperiaatteet erilaisissa liikkumis- ja katuympäristöissä

7.    Viestintä ja vuorovaikutus (06/2020-05/2021)

 • Hankkeen alussa toteutetaan asukaskysely, jolla kartoitetaan nykyisiä puutteita ja ongelmia
 • Hankkeen aikana järjestetään työpajoja ja muita keskustelumahdollisuuksia, minkä lisäksi työn tuloksia esitellään työn loppuvaiheessa
 • Työn etenemisestä viestitään sekä tiedottein että sosiaalisen median kautta. Lisäksi työn etenemistä voi seurata Porvoon kaupungin nettisivujen kautta
  • Tiedotteita julkaistaan mm. työn alkamisesta, kyselyn tuloksista, vuorovaikutustilaisuuksista ja työn valmistumisesta.