Rakentaminen

Rakentamiseen tarvitaan aina lupa. Rakentamista ja sen valvontaa säätelevät:

 • maakäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus
 • eri säädökset ja määräykset sekä jokaisen kunnan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia, -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, asemakaava, oikeusvaikutteinen osayleiskaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Rakentamisen ja kaavoituksen palveluihin kuuluvat rakennusvalvonnan ohella maapolitiikan yksikkö, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka.

Rakennusvalvonta

 • neuvoo rakentajia
 • myöntää rakennus-, toimenpide- ja muut luvat paitsi ei kaivulupia tai katualueiden käyttölupia
 • valvoo rakentamista, kaavojen noudattamista ja rakennettua ympäristöä

Maapolitiikka

 • huolehtii tonttien myynnistä ja vuokrauksesta
 • valmistelee maankäyttösopimukset
 • tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa
 • palvelee kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittausasioissa
 • toimittaa kiinteistörekisteri- ja karttaotteita

Kaupunkisuunnittelu

 • huolehtii kaavoituksesta, jolla ohjataan rakentamisen määrää, kaupunkikuvaa sekä katujen ja puistojen sijaintia
 • toimittaa tiedot maankäytön suunnitelmista ja kiinteistöjen kaavatilanteista
 • vastaa poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta

Kuntatekniikka

 • huolehtii katujen, torien, pysäköintialueiden, viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
 • toimittaa katujen korkotiedot rakentajille
 • myöntää katuluvat
 • vuokraa katu- ja viheralueita esimerkiksi rakennustelineiden sijoittamista varten
 • antaa lausunnon tontin ajoliittymän sijainnista