Rakentaminen

Rakentamiseen tarvitaan aina lupa. Rakentamista ja sen valvontaa säätelevät:

 • maakäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus
 • eri säädökset ja määräykset sekä jokaisen kunnan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia, -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, asemakaava, oikeusvaikutteinen osayleiskaava sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön antamat asetukset rakennuksen olennaisista teknisistä vaatimuksista menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Rakentamisen ja kaavoituksen palveluihin kuuluvat rakennusvalvonnan ohella maapolitiikan yksikkö, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka.

Rakennusvalvonta

 • neuvoo rakentajia
 • myöntää rakennus-, toimenpide- ja muut maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat rakentamisen luvat paitsi ei kaivulupia tai katualueiden käyttölupia
 • valvoo rakentamista, kaavojen noudattamista ja rakennettua ympäristöä

Maapolitiikka

 • huolehtii tonttien myynnistä ja vuokrauksesta
 • valmistelee maankäyttösopimukset
 • tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa
 • palvelee kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittausasioissa
 • toimittaa kiinteistörekisteri- ja karttaotteita

Kaupunkisuunnittelu

 • huolehtii kaavoituksesta, jolla ohjataan rakentamisen määrää, kaupunkikuvaa sekä katujen ja puistojen sijaintia
 • toimittaa tiedot maankäytön suunnitelmista ja kiinteistöjen kaavatilanteista
 • vastaa poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta

Kuntatekniikka

 • huolehtii katujen, torien, pysäköintialueiden, viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
 • toimittaa katujen korkotiedot rakentajille
 • myöntää katuluvat
 • vuokraa katu- ja viheralueita esimerkiksi rakennustelineiden sijoittamista varten
 • antaa lausunnon tontin ajoliittymän sijainnista