Suojelualueiden rauhoitusmääräykset

Jokaiselle luonnonsuojelualueelle on annettu yksilölliset rauhoitusmääräykset alueen suojelupäätöksessä. Erot määräyksissä johtuvat muun muassa suojelun tavoitteista. Esimerkiksi linnustollisesti arvokkailla suojelualueilla on yleensä rajoitettu liikkumista lintujen pesimäaikana.

Jokamiehenoikeudet eivät siten ole voimassa suojelluilla alueilla, vaan niillä on noudatettava kunkin alueen rauhoitusmääräyksiä. Uusissa 1990- ja 2000-luvuilla tehdyissä suojelupäätöksissä kielletään tavallisesti:

 • moottoriajoneuvoilla liikkuminen
 • tulenteko, telttailu ja muu leirielämä
 • eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
 • metsänhakkuu
 • kasvien ja kasvinosien (lukuun ottamatta marjoja ja ruokasieniä) ottaminen ja vahingoittaminen
 • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen
 • puutavaran varastointi
 • maan käyttö viljelykseen
 • karjan laiduntaminen
 • rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen
 • kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuteen ja eläimistön säilymiseen

Suojelupäätöksen tehnyt viranomainen voi myöntää poikkeuksia rauhoitusmääräyksistä, mikäli se on alueen suojelun kannalta perusteltua.