Hoppa till innehåll

Dagvatten är

  • regn- och smältvatten som avleds från markytan, hustak och andra ytor
  • dräneringsvatten från husgrunden
  • Dagvattnets kvalitet påverkas av olika faktorer och av årstidsväxlingar, platsen och byggandet i miljön. Den ökade urbaniseringen ändrar miljön och vattnets naturliga flöde efterhand som de ytor som inte släpper igenom vatten, ökar. Vattnet kan inte sugas upp i marken.

Man förutspår att klimatförändringen kommer att höja temperaturerna i städerna och öka regnmängderna, särskilt om under vintern. När markens vattenhalt ökar, ökar också risken för erosioner. Torka leder till syrebrist i vattendragen och fiskarnas levnadsförhållanden försvagas. Översvämningstopparna blir värre och under torra tider försvagas undervattenströmningen till fårorna, vilket igen leder till att bäckarna torkar. De extrema hydroligiska företeelserna ökar jämfört med normala tillstånd.

Hur dagvatten tas om hand i Borgå

Om fastighetenas anslutning till dagvattenavloppet föreskrivs i vattenlagen. I områden där det finns ett dagvattennät, ska fastigheterna avleda sitt gårds- tak- och dräneringsvatten till avloppet. Fastigheten är inte skyldig att ansluta sig till avloppsnätet för avledning av dagvatten och dränerigsvatten om det i området inte finns ett särskilt avloppsnät och om dagvattnet och dräneringsvattnet kan avledas på ett annat ändamålsenligt sätt.

  • Anslutning till dagvattennätet sköts av Borgå vatten.
  • Borgå vatten och stadsinfran ansvarar tillsammans för planering, byggande och underhåll av dräneringavattennätet.
  • Byggnadstillsynen ger råd om tomtvisa fördröjningslösningar.
  • På allmänna områden, såsom grön- och gatuområden, hör hanteringen av dagvattnet till stadsinfra. Ifall det inte finns Borgå vattens dagvattennät i ditt bostadsområde och du har för avsikt att leda dagvattnet till gatudiket, eller i övrigt till stadens grönområde, sök placeringstillstånd för utloppsröret eller diket via Lupapiste.fi tjänsten.